100103-62นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovation and Technology for Learning
สังกัดคณะครุศาสตร์, คณะกรรมการกลุ่มวิชาชีพครู (4 ปี)
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติ ของสาขาวิชาเอกเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ที่สอดคล้องกับบริบทและ ความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ  โดยการวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้สามารถเลือกและประยุกต์ใช้นวัตกรรม
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 จันทร์12:50-16:1017.43017C29281X    
การศึกษาปฐมวัย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: นางสาวรัชชนันท์ พึ่งจันดุม
สำรองให้:การศึกษาปฐมวัย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,29-28-1
สอบปลายภาค: 20 เม.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
การศึกษาปฐมวัย [621210001] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing Onsite
  P2 พฤหัสบดี08:40-12:0017.43017C29272X    
การศึกษาปฐมวัย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,อาจารย์: ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
นางสาวรัชชนันท์ พึ่งจันดุม
สำรองให้:การศึกษาปฐมวัย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,29-27-2
สอบปลายภาค: 20 เม.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
การศึกษาปฐมวัย [621210001] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing Onsite
การศึกษาปฐมวัย [621210001] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing Onsite
  P3 จันทร์12:50-16:1038.5.20 **052C27252X    
การศึกษาพิเศษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ.ดร.วรฤทธิ์ กอปรสิริพัฒน์
สำรองให้:การศึกษาพิเศษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,27-25-2
สอบปลายภาค: 20 เม.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
การศึกษาพิเศษ [621210029] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing Onsite
  P4 อังคาร12:50-16:1017.46017C28262X    
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ.ดร.วันวิสาข์ โชรัมย์
สำรองให้:เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,28-26-2
สอบปลายภาค: 20 เม.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา [621210244] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing Onsite
  P5 พฤหัสบดี12:50-16:109.13.12**009C31292X    
จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ. จิรศักดิ์ วิพัฒน์โสภากร
ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
สำรองให้:จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,31-29-2
สอบปลายภาค: 20 เม.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว [621210088] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing Onsite
  P6 อังคาร08:40-12:0017.43017C18153X    
ดนตรีศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ. ดร.รัฐกรณ์ คิดการ
ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
สำรองให้:ดนตรีศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,18-15-3
สอบปลายภาค: 20 เม.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
ดนตรีศึกษา [621210139] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing Onsite
  P7 อังคาร12:50-16:1017.43017C18162X    
ดนตรีศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,อาจารย์: ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
ผศ. ดร.รัฐกรณ์ คิดการ
สำรองให้:ดนตรีศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,18-16-2
สอบปลายภาค: 20 เม.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
ดนตรีศึกษา [621210139] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing Onsite
  P8 ศุกร์12:50-16:109.13.09**009C27234X    
พุทธศาสนศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: นายกิติกร ทิพนัด
ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
สำรองให้:พุทธศาสนศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,27-23-4
สอบปลายภาค: 20 เม.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
พุทธศาสนศึกษา [621210084] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing Onsite
  P9 ศุกร์12:50-16:1038.5.25052C30291X    
คณิตศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: ดร. ปิยนุช วงศ์กลาง
สำรองให้:คณิตศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,30-29-1
สอบปลายภาค: 20 เม.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
คณิตศาสตร์ [621210003] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing Onsite
  P10 อังคาร12:50-16:1027.04.11**029C29290X    
คณิตศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,อาจารย์: ดร. ปิยนุช วงศ์กลาง
สำรองให้:คณิตศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,29-29-0
สอบปลายภาค: 20 เม.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
คณิตศาสตร์ [621210003] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing Onsite
  P11 พฤหัสบดี12:50-16:1017.43017C25214X    
เคมี ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: ดร. ปิยนุช วงศ์กลาง
สำรองให้:เคมี ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,25-21-4
สอบปลายภาค: 20 เม.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
เคมี [621210005] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing Onsite
  P12 ศุกร์08:40-12:009.13.11**009C27243X    
ชีววิทยา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
ผศ. จิรศักดิ์ วิพัฒน์โสภากร
สำรองให้:ชีววิทยา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,27-24-3
สอบปลายภาค: 20 เม.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
ชีววิทยา [621210006] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing Onsite
  P13 ศุกร์08:40-12:0038.5.17 **052C30291X    
คอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: ดร. ปิยนุช วงศ์กลาง
สำรองให้:คอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,30-29-1
สอบปลายภาค: 20 เม.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
คอมพิวเตอร์ศึกษา [621210004] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing Onsite
  P14 พฤหัสบดี08:40-12:0027.03.06**029C301812X    
อุตสาหกรรมศิลป์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ.ดร.วรฤทธิ์ กอปรสิริพัฒน์
สำรองให้:อุตสาหกรรมศิลป์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
20-18-2
10-0-10
สอบปลายภาค: 20 เม.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
อุตสาหกรรมศิลป์ [6212102025] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing Onsite
  P15 อังคาร12:50-16:1027.05.06**029C20911X    
อุตสาหกรรมศิลป์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ.ดร.วรฤทธิ์ กอปรสิริพัฒน์
สำรองให้:อุตสาหกรรมศิลป์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
10-9-1
10-0-10
สอบปลายภาค: 20 เม.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
อุตสาหกรรมศิลป์ [6212102025] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing Onsite
คำอธิบายรายวิชา
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติ ของสาขาวิชาเอกเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ที่สอดคล้องกับบริบทและ ความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
โดยการวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้สามารถเลือกและประยุกต์ใช้นวัตกรรม
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123