100206-62การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
Learning Measurement and Evaluation
สังกัดคณะครุศาสตร์, คณะกรรมการกลุ่มวิชาชีพครู (4 ปี)
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะของสาระสำคัญในเรื่องที่ประเมิน บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน สะท้อนผลการประเมินเพื่อพัฒนาการของผู้เรียนและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้  โดยใช้หลักการ แนวคิด การประเมินตามสภาพจริง การออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล การให้ข้อมูลป้อนกลับที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน แนวทางการใช้ผลการวัดและประเมินผลผู้เรียนในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 จันทร์13:00-17:0038.5.17 (คี่)052C29290X    
การศึกษาปฐมวัย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ.ดร.ศิริพันธ์ ติยะวงศ์สุวรรณ
สำรองให้:การศึกษาปฐมวัย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,29-29-0
สอบปลายภาค:
  P2 จันทร์08:00-12:009.06.11(คี่)009C30300X    
การศึกษาปฐมวัย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,อาจารย์: ผศ.ดร.ลลิตา ธงภักดี
สำรองให้:การศึกษาปฐมวัย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,30-30-0
สอบปลายภาค:
  P3 ศุกร์08:00-12:0038.5.17 (คู่)052C26260X    
คณิตศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ.ดร.ลลิตา ธงภักดี
สำรองให้:คณิตศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,26-26-0
สอบปลายภาค:
  P4 ศุกร์08:00-12:0027.03.05(คี่)029C27270X    
คณิตศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,อาจารย์: ผศ.ธนวัฒน์ ธิติธนานันท์
สำรองให้:คณิตศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,27-27-0
สอบปลายภาค:
  P5 พฤหัสบดี08:00-12:0038.5.21 (คี่)052C25250X    
คอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,อาจารย์: รศ.ดร.กิติพงษ์ ลือนาม
นางณัฐธิดา ภูบุญเพชร
สำรองให้:คอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,25-25-0
สอบปลายภาค:
  P6 จันทร์13:00-17:0038.5.18 (คู่)052C26251X    
คอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,อาจารย์: ผศ.ดร.ชยพล ธงภักดี
สำรองให้:คอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,26-25-1
สอบปลายภาค:
  P7 จันทร์13:00-17:0038.5.21 (คี่)052C16160X    
เคมี ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ.ดร.สมเกียรติ ทานอก
สำรองให้:เคมี ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,16-16-0
สอบปลายภาค:
  P8 พฤหัสบดี08:00-12:0038.5.20 (คี่)052C26251X    
ชีววิทยา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ.ดร.ธัญญรัศม์ ชิดไธสง
สำรองให้:ชีววิทยา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,26-25-1
สอบปลายภาค:
  P9 พุธ13:00-17:0027.03.05(คู่)029C14131X    
การศึกษาพิเศษ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ.ธนวัฒน์ ธิติธนานันท์
สำรองให้:การศึกษาพิเศษ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,13-13-0
สอบปลายภาค:
  P10 อังคาร08:00-12:0038.5.17 (คี่)052C25250X    
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ.ดร.สมเกียรติ ทานอก
สำรองให้:เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,25-25-0
สอบปลายภาค:
  P11 จันทร์13:00-17:0038.5.20 (คู่)052C15132X    
ดนตรีศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,อาจารย์: นางณัฐธิดา ภูบุญเพชร
รศ.ดร.กิติพงษ์ ลือนาม
สำรองให้:ดนตรีศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,15-13-2
สอบปลายภาค:
  P12 จันทร์08:00-12:0038.5.21 (คู่)052C26251X    
พุทธศาสนศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ.ดร.ชยพล ธงภักดี
สำรองให้:พุทธศาสนศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,26-25-1
สอบปลายภาค:
  P13 พฤหัสบดี08:00-12:0027.03.05(คี่)029C24240X    
จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ.ธนวัฒน์ ธิติธนานันท์
สำรองให้:จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,24-24-0
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะของสาระสำคัญในเรื่องที่ประเมิน บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน สะท้อนผลการประเมินเพื่อพัฒนาการของผู้เรียนและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้
โดยใช้หลักการ แนวคิด การประเมินตามสภาพจริง การออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล การให้ข้อมูลป้อนกลับที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน แนวทางการใช้ผลการวัดและประเมินผลผู้เรียนในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123