100207-62วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้
Learning Management Methodology
สังกัดคณะครุศาสตร์, คณะกรรมการกลุ่มวิชาชีพครู (4 ปี)
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชา  
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 ศุกร์08:00-12:009.06.09(คี่)009C30282X    
การศึกษาปฐมวัย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: ดร. ศลิษา ณรงค์เลิศฤทธิ์
สำรองให้:การศึกษาปฐมวัย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,29-27-2
สอบปลายภาค:
  P2 ศุกร์13:00-17:009.06.09(คี่)009C28271X    
การศึกษาปฐมวัย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,อาจารย์: ดร. ศลิษา ณรงค์เลิศฤทธิ์
สำรองให้:การศึกษาปฐมวัย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,28-28-0
สอบปลายภาค:
  P3 อังคาร08:00-12:0027.03.05(คู่)029C22220X    
การศึกษาพิเศษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ. ดร.อิสรา พลนงค์
สำรองให้:การศึกษาพิเศษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,22-22-0
สอบปลายภาค:
  P4 อังคาร13:00-17:0038.5.18 (คู่)052C23230X    
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: ดร.จุลมณี สุระโยธิน
สำรองให้:เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,23-23-0
สอบปลายภาค:
  P5 อังคาร13:00-17:0038.5.17 (คู่)052C28280X    
จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ.ดร.สิริรัตน์ นาคิน
สำรองให้:จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,28-28-0
สอบปลายภาค:
  P6 อังคาร13:00-17:0038.5.18 (คี่)052C27270X    
ดนตรีศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ดนตรีศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,อาจารย์:
ผศ. ดร.สายสุนีย์ เติมสินสุข
สำรองให้:ดนตรีศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ดนตรีศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
11-11-0
16-16-0
สอบปลายภาค:
  P7 จันทร์13:00-17:0038.5.17 (คู่)052C18180X    
พุทธศาสนศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ. ดร.สายสุนีย์ เติมสินสุข
สำรองให้:พุทธศาสนศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,18-18-0
สอบปลายภาค:
  P8 ศุกร์13:00-17:009.06.08(คู่)009C27270X    
คณิตศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ. ดร.สิรินาถ จงกลกลาง
สำรองให้:คณิตศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,27-27-0
สอบปลายภาค:
  P9 ศุกร์08:00-12:009.06.09(คู่)009C26260X    
คณิตศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,อาจารย์: ผศ. ดร.สิรินาถ จงกลกลาง
สำรองให้:คณิตศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,26-26-0
สอบปลายภาค:
  P10 อังคาร13:00-17:0038.5.21 (คู่)052C20200X    
เคมี ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: รศ.ดร. วาสนา กีรติจำเริญ
สำรองให้:เคมี ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,20-20-0
สอบปลายภาค:
  P11 พฤหัสบดี13:00-17:0038.4.11 (คี่)052C24231X    
ชีววิทยา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: รศ.ดร. วาสนา กีรติจำเริญ
สำรองให้:ชีววิทยา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,24-23-1
สอบปลายภาค:
  P12 ศุกร์13:00-17:0038.5.17 (คู่)052C27270X    
คอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: ดร.จุลมณี สุระโยธิน
สำรองให้:คอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,27-27-0
สอบปลายภาค:
  P13 ศุกร์08:00-12:0031.07.02 (คู่)042C33276X    
อุตสาหกรรมศิลป์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
อุตสาหกรรมศิลป์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ.ดร.สิริรัตน์ นาคิน
สำรองให้:อุตสาหกรรมศิลป์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
อุตสาหกรรมศิลป์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
17-17-0
6-6-0
10-4-6
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123