100309-62การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
Research and Development of Learning Innovation
สังกัดคณะครุศาสตร์, คณะกรรมการกลุ่มวิชาชีพครู (4 ปี)
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาวิจัยแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาผู้เรียน สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ที่สอดคล้องกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบทความแตกต่างหลากหลายของผู้เรียน โดยการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาของผู้เรียนในชั้นเรียน  ออกแบบการวิจัยโดยประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด จรรยาบรรณของนักวิจัย การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างนวัตกรรมในการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พุธ12:50-16:1038.5.20 **052C30300X    
คณิตศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ. ธนวัฒน์ ธิติธนานันท์
สำรองให้:คณิตศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,30-30-0
สอบปลายภาค: 23 พ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 15:00
คณิตศาสตร์ [621210003] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 31.06.06**
  P2 พฤหัสบดี08:40-12:009.07.05-06**009C27261X    
คณิตศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่2 ,อาจารย์: ผศ.ดร.สมเกียรติ ทานอก
สำรองให้:คณิตศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่2 ,27-26-1
สอบปลายภาค: 23 พ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 15:00
คณิตศาสตร์ [621210003] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ 31.06.06**
  P3 พฤหัสบดี08:40-12:009.06.06**009C27261X    
ภาษาอังกฤษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ.ดร.ลลิตา ธงภักดี
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,27-26-1
สอบปลายภาค: 23 พ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 15:00
ภาษาอังกฤษ [621210014] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 1 ห้องสอบ 31.05.06**
  P4 ศุกร์12:50-16:1038.5.18 **052C28280X    
ภาษาอังกฤษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่2 ,อาจารย์: ผศ.ดร.ชยพล ธงภักดี
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่2 ,28-28-0
สอบปลายภาค: 23 พ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 15:00
ภาษาอังกฤษ [621210014] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 2 ห้องสอบ 31.05.06**
  P5 จันทร์15:20-18:4027.04.09**029C33330X    
ภาษาไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ.ดร.ชยพล ธงภักดี
สำรองให้:ภาษาไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,33-33-0
สอบปลายภาค: 23 พ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 15:00
ภาษาไทย [621210013] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 31.05.06**
  P6 พุธ12:50-16:109.13.12**009C33330X    
ภาษาไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่2 ,อาจารย์: ผศ.ดร.ลลิตา ธงภักดี
สำรองให้:ภาษาไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่2 ,33-33-0
สอบปลายภาค: 23 พ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 15:00
ภาษาไทย [621210013] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ 31.05.06**
  P7 พุธ12:50-16:109.06.08**009C27270X    
วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ.ดร.ชยพล ธงภักดี
สำรองให้:วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,27-27-0
สอบปลายภาค: 23 พ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 15:00
วิทยาศาสตร์ทั่วไป [621210008] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 31.07.06**
  P8 จันทร์08:40-12:009.06.11**009C17170X    
ดนตรีศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,อาจารย์: นางณัฐธิดา ภูบุญเพชร
สำรองให้:ดนตรีศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,17-17-0
สอบปลายภาค: 23 พ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 15:00
ดนตรีศึกษา [621210139] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 1 ห้องสอบ 31.06.06**
  P9 จันทร์16:10-19:309.06.09**009C18180X    
ดนตรีศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่2 ,อาจารย์: ผศ.ดร.ธัญญรัศม์ ชิดไธสง
สำรองให้:ดนตรีศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่2 ,18-18-0
สอบปลายภาค: 23 พ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 15:00
ดนตรีศึกษา [621210139] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 2 ห้องสอบ 31.06.06**
  P10 จันทร์16:10-19:309.12.09**009C29290X    
ศิลปศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,อาจารย์: นางณัฐธิดา ภูบุญเพชร
สำรองให้:ศิลปศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,29-29-0
สอบปลายภาค: 23 พ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 15:00
ศิลปศึกษา [621210023] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 31.07.06**
  P11 พฤหัสบดี12:50-16:109.12.11**009C28280X    
การศึกษาพิเศษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ.ดร.ศิริพันธ์ ติยะวงศ์สุวรรณ
สำรองให้:การศึกษาพิเศษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,28-28-0
สอบปลายภาค: 23 พ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 15:00
การศึกษาพิเศษ [621210029] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 31.07.06**
  P12 จันทร์08:40-12:009.14.07**009C23230X    
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,อาจารย์: รศ.ดร. กิติพงษ์ ลือนาม
สำรองให้:เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,23-23-0
สอบปลายภาค: 23 พ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 15:00
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา [621210244] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 31.07.06**
  P13 อังคาร08:40-12:009.13.09**009C402911X    
อุตสาหกรรมศิลป์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,
อุตสาหกรรมศิลป์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ.ดร.ศิริพันธ์ ติยะวงศ์สุวรรณ
สำรองให้:อุตสาหกรรมศิลป์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,
อุตสาหกรรมศิลป์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
13-12-1
16-16-0
10-0-10
สอบปลายภาค: 23 พ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 15:00
อุตสาหกรรมศิลป์ [6212102025] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 1 ห้องสอบ 31.07.06**
อุตสาหกรรมศิลป์ [6212102025] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 2 ห้องสอบ 31.06.06**
คำอธิบายรายวิชา
วิจัยแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาผู้เรียน สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ที่สอดคล้องกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบทความแตกต่างหลากหลายของผู้เรียน โดยการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาของผู้เรียนในชั้นเรียน
ออกแบบการวิจัยโดยประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด จรรยาบรรณของนักวิจัย การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างนวัตกรรมในการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123