101301-62ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 1
Practicum 1
สังกัดคณะครุศาสตร์, คณะกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
หน่วยกิต1 (0-45-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียนด้วยการสังเกตการปฏิบัติหน้าที่ครูในสถานศึกษาเกี่ยวกับการบูรณาการความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การจัดการเรียนรู้  การวัดและประเมินผล การวิจัยเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียน การทำงานร่วมกับสถานศึกษาและผู้ปกครอง การพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูสู่ความเป็นครูมืออาชีพและจิตวิญญาณความเป็นครู
รายวิชาต่อเนื่อง:101302
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พฤหัสบดี15:20-17:0032.03.08**044C30300X    
คณิตศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,อาจารย์: นางสาวสุภัทรา เกิดมงคล
สำรองให้:คณิตศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,30-30-0
สอบปลายภาค: 26 พ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 15:00
คณิตศาสตร์ [621210003] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 17.38
  P2 พุธ14:30-16:1011.46**011C27261X    
คณิตศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่2 ,อาจารย์: นางสาวสุภัทรา เกิดมงคล
สำรองให้:คณิตศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่2 ,27-26-1
สอบปลายภาค: 26 พ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 15:00
คณิตศาสตร์ [621210003] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ 27.05.08**
  P3 พฤหัสบดี16:10-17:5027.04.13**029C27261X    
ภาษาอังกฤษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,อาจารย์: นางสาวปิยะฉัตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,27-26-1
สอบปลายภาค: 26 พ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 15:00
ภาษาอังกฤษ [621210014] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 1 ห้องสอบ 27.05.08**
  P4 พุธ12:50-14:3027.04.15**029C28280X    
ภาษาอังกฤษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่2 ,อาจารย์: ผศ. ดร.เฉลิมศรี จอกทอง
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่2 ,28-28-0
สอบปลายภาค: 26 พ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 15:00
ภาษาอังกฤษ [621210014] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 2 ห้องสอบ 31.05.06**
  P5 พฤหัสบดี12:50-14:309.14.08**009C30282X    
การศึกษาปฐมวัย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ. กรกนก ธูปประสม
ดร.กาญจนา ท่อแก้ว
ผศ. นันทกา ปรีดาศักดิ์
ผศ. พัทธนันท์ เกิดคง
ผศ. โสภิดา โคตรโนนกอก
ผศ. สาวิตรี จันทร์โสภา
สำรองให้:การศึกษาปฐมวัย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,30-28-2
สอบปลายภาค: 26 พ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 15:00
การศึกษาปฐมวัย [621210001] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 17.38
  P6 พฤหัสบดี14:30-16:109.14.08**009C30291X    
การศึกษาปฐมวัย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่2 ,อาจารย์: ผศ. โสภิดา โคตรโนนกอก
ผศ. พัทธนันท์ เกิดคง
ผศ. สาวิตรี จันทร์โสภา
ผศ. นันทกา ปรีดาศักดิ์
ผศ. กรกนก ธูปประสม
ดร.กาญจนา ท่อแก้ว
สำรองให้:การศึกษาปฐมวัย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่2 ,30-29-1
สอบปลายภาค: 26 พ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 15:00
การศึกษาปฐมวัย [621210001] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 2 ห้องสอบ 31.06.06**
  P7 พุธ16:10-17:509.14.12**009C33330X    
ภาษาไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,อาจารย์: ดร. หทัยวรรณ มณีวงษ์
ผศ.ดร.กาญจนา คำผา
สำรองให้:ภาษาไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,33-33-0
สอบปลายภาค: 26 พ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 15:00
ภาษาไทย [621210013] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 27.05.08**
  P8 จันทร์16:10-17:509.14.09**009C33330X    
ภาษาไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่2 ,อาจารย์: ผศ.ดร.กาญจนา คำผา
ดร. หทัยวรรณ มณีวงษ์
สำรองให้:ภาษาไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่2 ,33-33-0
สอบปลายภาค: 26 พ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 15:00
ภาษาไทย [621210013] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ 27.05.08**
  P9 ศุกร์10:20-12:0031.06.04**042C27270X    
วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ.ดร.โยธิน สุริยพงศ์
สำรองให้:วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,27-27-0
สอบปลายภาค: 26 พ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 15:00
วิทยาศาสตร์ทั่วไป [621210008] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 31.05.06**
  P10 จันทร์16:10-17:505.1.4**005C22220X    
นาฏศิลป์ไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ. นัยน์ปพร ชุติภาดา
สำรองให้:นาฏศิลป์ไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,22-22-0
สอบปลายภาค: 26 พ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 15:00
นาฏศิลป์ไทย [621210183] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ 27.05.08**
  P11 จันทร์17:50-19:305.1.4**005C22220X    
นาฏศิลป์ไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่2 ,อาจารย์: ผศ. นัยน์ปพร ชุติภาดา
สำรองให้:นาฏศิลป์ไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่2 ,22-22-0
สอบปลายภาค: 26 พ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 15:00
นาฏศิลป์ไทย [621210183] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 2 ห้องสอบ 27.05.08**
  P12 พุธ16:10-17:505.3.6**005C17170X    
ดนตรีศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,อาจารย์: นายศศิพงศ์ วงศ์ษา
สำรองให้:ดนตรีศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,17-17-0
สอบปลายภาค: 26 พ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 15:00
ดนตรีศึกษา [621210139] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 1 ห้องสอบ 27.05.09**
  P13 พุธ17:50-19:305.3.6**005C18180X    
ดนตรีศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่2 ,อาจารย์: นายศศิพงศ์ วงศ์ษา
สำรองให้:ดนตรีศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่2 ,18-18-0
สอบปลายภาค: 26 พ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 15:00
ดนตรีศึกษา [621210139] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 2 ห้องสอบ 27.05.09**
  P14 จันทร์12:50-14:3011.46**011C30300X    
เคมี ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ.ดร.กมณชนก วงศ์สุขสิน
สำรองให้:เคมี ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,30-30-0
สอบปลายภาค: 26 พ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 15:00
เคมี [621210005] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 31.05.06**
  P15 พฤหัสบดี08:40-10:2011.26**011C23230X    
ฟิสิกส์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,อาจารย์: รศ.ดร. บุปผชาติ ต่อบุญสูง
สำรองให้:ฟิสิกส์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,23-23-0
สอบปลายภาค: 26 พ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 15:00
ฟิสิกส์ [621210007] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 27.05.09**
  P16 อังคาร16:10-17:509.13.10**009C33321X    
ชีววิทยา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ.ดร.ศิริพันธ์ ติยะวงศ์สุวรรณ
สำรองให้:ชีววิทยา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,33-32-1
สอบปลายภาค: 26 พ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 15:00
ชีววิทยา [621210006] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 31.05.06**
  P17 ศุกร์12:50-14:3032.04.01**044C27270X    
คอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ. ดร.ขวัญใจ ดีจริง
สำรองให้:คอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,27-27-0
สอบปลายภาค: 26 พ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 15:00
คอมพิวเตอร์ศึกษา [621210004] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ 9.13.07-08**
  P18 พฤหัสบดี10:20-12:0026.51**027C29290X    
ศิลปศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ. ดร.ธวัช ตราชู
สำรองให้:ศิลปศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,29-29-0
สอบปลายภาค: 26 พ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 15:00
ศิลปศึกษา [621210023] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 27.05.09**
  P19 อังคาร16:10-17:509.07.05-06**009C25250X    
สังคมศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ. ดร.ประจักษ์ แป๊ะสกุล
สำรองให้:สังคมศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,25-25-0
สอบปลายภาค: 26 พ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 15:00
สังคมศึกษา [621210017] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 27.05.09**
  P20 พุธ16:10-17:509.07.07-08**009C27270X    
สังคมศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่2 ,อาจารย์: ผศ. ดร.ประจักษ์ แป๊ะสกุล
สำรองให้:สังคมศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่2 ,27-27-0
สอบปลายภาค: 26 พ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 15:00
สังคมศึกษา [621210017] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 2 ห้องสอบ 27.05.09**
  P21 จันทร์14:30-16:1034.02.02**046C31301X    
พลศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ. ฤทธี เทพไทอำนวย
ผศ. กฤษณา จินดาสอน
ดร.สิทธิชัย เป้งคำภา
ผศ.ดร.พงษ์เกษม สิงห์รุ่งเรือง
ผศ. ทูรย์ มีกุดเวียน
ดร. พลากร มะโนรัตน์
ดร. ดวงใจ ศิริวัฒนาศิลป์
สำรองให้:พลศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,31-30-1
สอบปลายภาค: 26 พ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 15:00
พลศึกษา [621210012] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 1 ห้องสอบ 31.06.06**
  P22 จันทร์12:50-14:3034.02.02**046C29272X    
พลศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่2 ,อาจารย์: ผศ.ดร.พงษ์เกษม สิงห์รุ่งเรือง
ผศ. ทูรย์ มีกุดเวียน
ผศ. กฤษณา จินดาสอน
ดร. พลากร มะโนรัตน์
ดร. ดวงใจ ศิริวัฒนาศิลป์
ผศ. ฤทธี เทพไทอำนวย
ดร.สิทธิชัย เป้งคำภา
สำรองให้:พลศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่2 ,29-27-2
สอบปลายภาค: 26 พ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 15:00
พลศึกษา [621210012] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 2 ห้องสอบ 31.06.06**
  P23 ศุกร์12:50-14:309.06.08**009C31310X    
พุทธศาสนศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,อาจารย์: นายโยธิน มาหา
สำรองให้:พุทธศาสนศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,31-31-0
สอบปลายภาค: 26 พ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 15:00
พุทธศาสนศึกษา [621210084] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ 31.06.06**
  P24 ศุกร์10:20-12:0018.304018C28280X    
การศึกษาพิเศษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,อาจารย์: ดร. สุภาวดี วิสุวรรณ
สำรองให้:การศึกษาพิเศษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,28-28-0
สอบปลายภาค: 26 พ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 15:00
การศึกษาพิเศษ [621210029] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 9.13.07-08**
  P25 พุธ12:50-14:3017.43017C23230X    
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ.ดร.รุ่งโรจน์ พงศ์กิจวิทูร
ผศ.ดร.วันวิสาข์ โชรัมย์
ดร. ปิยนุช วงศ์กลาง
ผศ. จิรศักดิ์ วิพัฒน์โสภากร
ผศ. ดร.รัฐกรณ์ คิดการ
ผศ.ดร.วรฤทธิ์ กอปรสิริพัฒน์
นายกิติกร ทิพนัด
นางสาวรัชชนันท์ พึ่งจันดุม
สำรองให้:เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,23-23-0
สอบปลายภาค: 26 พ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 15:00
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา [621210244] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 9.13.07-08**
  P26 พฤหัสบดี12:50-14:3032.05.04**044C28280X    
คอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่2 ,อาจารย์: ผศ. ดร.ขวัญใจ ดีจริง
สำรองให้:คอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่2 ,28-28-0
สอบปลายภาค: 26 พ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 15:00
คอมพิวเตอร์ศึกษา [621210004] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ 27.05.09**
  P27 ศุกร์15:20-17:0029.4.3**030C231211X    
อุตสาหกรรมศิลป์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ. สุรศักดิ์ เทศประสิทธิ์
สำรองให้:อุตสาหกรรมศิลป์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
13-12-1
10-0-10
สอบปลายภาค: 26 พ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 15:00
อุตสาหกรรมศิลป์ [6212102025] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 1 ห้องสอบ 27.05.08**
  P28 ศุกร์17:00-18:4029.4.3**030C261610X    
อุตสาหกรรมศิลป์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ. สุรศักดิ์ เทศประสิทธิ์
สำรองให้:อุตสาหกรรมศิลป์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
16-16-0
10-0-10
สอบปลายภาค: 26 พ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 15:00
อุตสาหกรรมศิลป์ [6212102025] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 2 ห้องสอบ 9.13.07-08**
คำอธิบายรายวิชา
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียนด้วยการสังเกตการปฏิบัติหน้าที่ครูในสถานศึกษาเกี่ยวกับการบูรณาการความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การจัดการเรียนรู้
การวัดและประเมินผล การวิจัยเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียน การทำงานร่วมกับสถานศึกษาและผู้ปกครอง การพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูสู่ความเป็นครูมืออาชีพและจิตวิญญาณความเป็นครู
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123