101301-62ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 1
Practicum 1
สังกัดคณะครุศาสตร์, คณะกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
หน่วยกิต1 (0-45-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียนด้วยการสังเกตการปฏิบัติหน้าที่ครูในสถานศึกษาเกี่ยวกับการบูรณาการความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การจัดการเรียนรู้  การวัดและประเมินผล การวิจัยเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียน การทำงานร่วมกับสถานศึกษาและผู้ปกครอง การพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูสู่ความเป็นครูมืออาชีพและจิตวิญญาณความเป็นครู
รายวิชาต่อเนื่อง:101302
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พุธ12:50-14:3017.38017C28280X    
การศึกษาปฐมวัย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,อาจารย์: ดร.กาญจนา ท่อแก้ว
ผศ. โสภิดา โคตรโนนกอก
ผศ. นันทกา ปรีดาศักดิ์
ผศ. กรกนก ธูปประสม
ผศ. พัทธนันท์ เกิดคง
ผศ. สาวิตรี จันทร์โสภา
สำรองให้:การศึกษาปฐมวัย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,28-28-0
สอบปลายภาค:
  P2 พุธ14:30-16:1017.38017C26260X    
การศึกษาปฐมวัย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,อาจารย์: ผศ. นันทกา ปรีดาศักดิ์
ดร.กาญจนา ท่อแก้ว
ผศ. โสภิดา โคตรโนนกอก
ผศ. สาวิตรี จันทร์โสภา
ผศ. พัทธนันท์ เกิดคง
ผศ. กรกนก ธูปประสม
สำรองให้:การศึกษาปฐมวัย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,26-26-0
สอบปลายภาค:
  P3 อังคาร12:50-14:3018.304018C15141X    
การศึกษาพิเศษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ. เพ็ญสุดา จิโนการ
สำรองให้:การศึกษาพิเศษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,15-14-1
สอบปลายภาค:
  P4 พุธ16:10-17:5032.03.06**044C34340X    
คณิตศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ. นำสุข นวพงษ์พิพัฒน์
สำรองให้:คณิตศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,34-34-0
สอบปลายภาค:
  P5 พุธ16:10-17:5032.03.08**044C33330X    
คณิตศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,อาจารย์: ผศ.ดร.ญาณภัทร ทองร่อน
สำรองให้:คณิตศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,33-33-0
สอบปลายภาค:
  P6 อังคาร14:30-16:1032.05.06**044C17170X    
คอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ. ดร.ขวัญใจ ดีจริง
สำรองให้:คอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,17-17-0
สอบปลายภาค:
  P7 อังคาร12:50-14:3032.05.06**044C17161X    
คอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,อาจารย์: ผศ. ดร.ขวัญใจ ดีจริง
สำรองให้:คอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,17-16-1
สอบปลายภาค:
  P8 อังคาร08:40-10:2024.323**024C29290X    
เคมี ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ.ดร.กมณชนก วงศ์สุขสิน
สำรองให้:เคมี ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,29-29-0
สอบปลายภาค:
  P9 อังคาร16:10-17:5038.5.18 **052C31310X    
จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ.ดร.ฐิติกาญจน์ บุญรักษา อินทาปัจ
ดร. วิกานดา ชัยรัตน์
ดร. ประภัสสร ชโลธร
ผศ. ดร.สมร แสงอรุณ
ผศ. จันทร์เพ็ญ แสงอรุณ
ผศ. กนกกร เมตตาจิต
สำรองให้:จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,31-31-0
สอบปลายภาค:
  P10 พฤหัสบดี15:20-17:009.14.11**009C22220X    
ชีววิทยา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ.ดร.ธัญญรัศม์ ชิดไธสง
สำรองให้:ชีววิทยา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,22-22-0
สอบปลายภาค:
  P11 พฤหัสบดี12:50-14:305.1.1**005C16160X    
ดนตรีศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ. นรินทร์ภัส สุขีสนธิ์
สำรองให้:ดนตรีศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,16-16-0
สอบปลายภาค:
  P12 อังคาร12:50-14:305.3.5**005C15141X    
ดนตรีศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,อาจารย์: ผศ. นรินทร์ภัส สุขีสนธิ์
สำรองให้:ดนตรีศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,15-14-1
สอบปลายภาค:
  P13 จันทร์16:10-17:509.09.05-06**009C11110X    
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ. จิรศักดิ์ วิพัฒน์โสภากร
ดร. ปิยนุช วงศ์กลาง
ผศ.ดร.รุ่งโรจน์ พงศ์กิจวิทูร
ผศ.ดร.วันวิสาข์ โชรัมย์
นายกิติกร ทิพนัด
ผศ. ดร.รัฐกรณ์ คิดการ
ผศ.ดร.วรฤทธิ์ กอปรสิริพัฒน์
สำรองให้:เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,11-11-0
สอบปลายภาค:
  P14 พฤหัสบดี12:50-14:305.4.5**005C28280X    
นาฏศิลป์ไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ. รัตติกร ศรีชัยชนะ
สำรองให้:นาฏศิลป์ไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,28-28-0
สอบปลายภาค:
  P15 จันทร์12:50-14:3034.02.02**046C25241X    
พลศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ. กฤษณา จินดาสอน
ผศ.ดร.พงษ์เกษม สิงห์รุ่งเรือง
ดร. พลากร มะโนรัตน์
ดร. ดวงใจ ศิริวัฒนาศิลป์
ผศ. ทูรย์ มีกุดเวียน
ผศ. ฤทธี เทพไทอำนวย
สำรองให้:พลศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,25-24-1
สอบปลายภาค:
  P16 จันทร์14:30-16:1034.02.02**046C29272X    
พลศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,อาจารย์: ผศ. ฤทธี เทพไทอำนวย
ผศ. กฤษณา จินดาสอน
ผศ. ทูรย์ มีกุดเวียน
ดร. พลากร มะโนรัตน์
ดร. ดวงใจ ศิริวัฒนาศิลป์
ผศ.ดร.พงษ์เกษม สิงห์รุ่งเรือง
สำรองให้:พลศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,29-27-2
สอบปลายภาค:
  P17 อังคาร12:50-14:309.14.05**009C19190X    
พุทธศาสนศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,อาจารย์: นายโยธิน มาหา
สำรองให้:พุทธศาสนศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,19-19-0
สอบปลายภาค:
  P18 พุธ16:10-17:509.06.05**009C30300X    
ฟิสิกส์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,อาจารย์: ดร. วันธนา ศิลปวิลาวัณย์
รศ.ดร. บุปผชาติ ต่อบุญสูง
สำรองให้:ฟิสิกส์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,30-30-0
สอบปลายภาค:
  P19 จันทร์16:10-17:509.07.07-08**009C29281X    
ภาษาไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ.ดร.วุธยา สืบเทพ
ดร. หทัยวรรณ มณีวงษ์
สำรองให้:ภาษาไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,29-28-1
สอบปลายภาค:
  P20 พุธ12:50-14:309.06.11**009C28280X    
ภาษาไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,อาจารย์: ดร. หทัยวรรณ มณีวงษ์
ผศ.ดร.วุธยา สืบเทพ
สำรองให้:ภาษาไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,28-28-0
สอบปลายภาค:
  P21 พุธ16:10-17:509.07.07-08**009C26260X    
ภาษาอังกฤษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,อาจารย์: ดร. จตุพล ภู่ละกอ
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,26-26-0
สอบปลายภาค:
  P22 พุธ12:50-14:309.12.11**009C28280X    
ภาษาอังกฤษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,อาจารย์: ผศ. อรสิริ วิมลธรรม
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,28-28-0
สอบปลายภาค:
  P23 จันทร์16:10-17:5024.420024C32320X    
วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,อาจารย์: ดร.วิไลลักษณ์ นาคศรี
สำรองให้:วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,32-32-0
สอบปลายภาค:
  P24 พุธ17:00-18:4031.06.02**042C22220X    
ศิลปศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,อาจารย์: ดร. สักรินทร์ อินทรวงค์
สำรองให้:ศิลปศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,22-22-0
สอบปลายภาค:
  P25 พฤหัสบดี12:50-14:3026.51**027C23221X    
ศิลปศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,อาจารย์: ผศ. บุศรินทร์ คำหุ่ง
สำรองให้:ศิลปศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,23-22-1
สอบปลายภาค:
  P26 พุธ12:50-14:309.13.05-06**009C24231X    
สังคมศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ. ดร.ประจักษ์ แป๊ะสกุล
สำรองให้:สังคมศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,24-23-1
สอบปลายภาค:
  P27 พุธ14:30-16:109.13.05-06**009C27270X    
สังคมศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,อาจารย์: ผศ. ดร.ประจักษ์ แป๊ะสกุล
สำรองให้:สังคมศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,27-27-0
สอบปลายภาค:
  P28 พุธ14:30-16:1038.4.12 **052C18711X    
อุตสาหกรรมศิลป์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ. สุรศักดิ์ เทศประสิทธิ์
สำรองให้:อุตสาหกรรมศิลป์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
8-7-1
10-0-10
สอบปลายภาค:
  P29 พุธ12:50-14:3038.4.12 **052C19910X    
อุตสาหกรรมศิลป์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ. สุรศักดิ์ เทศประสิทธิ์
สำรองให้:อุตสาหกรรมศิลป์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
9-9-0
10-0-10
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียนด้วยการสังเกตการปฏิบัติหน้าที่ครูในสถานศึกษาเกี่ยวกับการบูรณาการความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การจัดการเรียนรู้
การวัดและประเมินผล การวิจัยเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียน การทำงานร่วมกับสถานศึกษาและผู้ปกครอง การพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูสู่ความเป็นครูมืออาชีพและจิตวิญญาณความเป็นครู
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123