101301-62ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 1
Practicum 1
สังกัดคณะครุศาสตร์, คณะกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
หน่วยกิต1 (0-45-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียนด้วยการสังเกตการปฏิบัติหน้าที่ครูในสถานศึกษาเกี่ยวกับการบูรณาการความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การจัดการเรียนรู้  การวัดและประเมินผล การวิจัยเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียน การทำงานร่วมกับสถานศึกษาและผู้ปกครอง การพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูสู่ความเป็นครูมืออาชีพและจิตวิญญาณความเป็นครู
รายวิชาต่อเนื่อง:101302
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พุธ13:00-15:0038.2.05 **052C30282X    
การศึกษาปฐมวัย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ. นันทกา ปรีดาศักดิ์
ผศ. โสภิดา โคตรโนนกอก
ผศ. สาวิตรี จันทร์โสภา
ผศ. กรกนก ธูปประสม
ผศ. พัทธนันท์ เกิดคง
ดร.กาญจนา ท่อแก้ว
สำรองให้:การศึกษาปฐมวัย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,29-27-2
สอบปลายภาค:
  P2 พุธ15:00-17:0038.2.05 **052C28271X    
การศึกษาปฐมวัย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,อาจารย์: ผศ. พัทธนันท์ เกิดคง
ผศ. โสภิดา โคตรโนนกอก
ผศ. นันทกา ปรีดาศักดิ์
ผศ. กรกนก ธูปประสม
ดร.กาญจนา ท่อแก้ว
ผศ. สาวิตรี จันทร์โสภา
สำรองให้:การศึกษาปฐมวัย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,28-28-0
สอบปลายภาค:
  P3 พฤหัสบดี13:00-15:0018.212018C22220X    
การศึกษาพิเศษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ.ดร.รุ่งรัตน์ ศรีอำนวย
สำรองให้:การศึกษาพิเศษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,22-22-0
สอบปลายภาค:
  P4 พุธ13:00-15:0038.5.22 **052C23221X    
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: นายกิติกร ทิพนัด
ผศ.ดร.รุ่งโรจน์ พงศ์กิจวิทูร
ผศ.ดร.วันวิสาข์ โชรัมย์
ผศ.ดร.วรฤทธิ์ กอปรสิริพัฒน์
ดร. ปิยนุช วงศ์กลาง
ผศ. ดร.รัฐกรณ์ คิดการ
ผศ. จิรศักดิ์ วิพัฒน์โสภากร
สำรองให้:เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,23-22-1
สอบปลายภาค:
  P5 พุธ13:00-15:0038.5.17 **052C28280X    
จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ. จันทร์เพ็ญ แสงอรุณ
ผศ. กนกกร เมตตาจิต
สำรองให้:จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,28-28-0
สอบปลายภาค:
  P6 พุธ17:00-19:009.13.10**009C29290X    
พลศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ. กฤษณา จินดาสอน
ดร. ดวงใจ ศิริวัฒนาศิลป์
สำรองให้:พลศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,29-29-0
สอบปลายภาค:
  P7 พฤหัสบดี15:00-17:009.13.11**009C26260X    
พลศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,อาจารย์: ผศ. กฤษณา จินดาสอน
ดร. ดวงใจ ศิริวัฒนาศิลป์
สำรองให้:พลศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,26-26-0
สอบปลายภาค:
  P8 พุธ13:00-15:009.14.12**009C28280X    
ภาษาไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ.ดร.วุธยา สืบเทพ
นางสาวกนกกาญจน์ วรสีหะ
สำรองให้:ภาษาไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,28-28-0
สอบปลายภาค:
  P9 พุธ15:00-17:009.14.12**009C28280X    
ภาษาไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,อาจารย์: นางสาวกนกกาญจน์ วรสีหะ
ผศ.ดร.วุธยา สืบเทพ
สำรองให้:ภาษาไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,28-28-0
สอบปลายภาค:
  P10 จันทร์17:00-19:009.07.07-08**009C28280X    
ภาษาอังกฤษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: ดร. วริศรา ยางกลาง
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,28-28-0
สอบปลายภาค:
  P11 พุธ17:00-19:009.13.09**009C29290X    
ภาษาอังกฤษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,อาจารย์: ดร.แวววลี แววฉิมพลี
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,29-29-0
สอบปลายภาค:
  P12 จันทร์17:00-19:009.14.12**009C25250X    
สังคมศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: นางสาวรุจาภา ประวงษ์
สำรองให้:สังคมศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,25-25-0
สอบปลายภาค:
  P13 พุธ17:00-19:009.14.12**009C26260X    
สังคมศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,อาจารย์: นางสาวรุจาภา ประวงษ์
สำรองให้:สังคมศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,26-26-0
สอบปลายภาค:
  P14 อังคาร15:00-17:0026.52**027C27270X    
ศิลปศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ. ดร.ธวัช ตราชู
สำรองให้:ศิลปศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,26-26-0
สอบปลายภาค:
  P15 อังคาร13:00-15:0026.52**027C23230X    
ศิลปศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,อาจารย์: ผศ. ดร.ธวัช ตราชู
สำรองให้:ศิลปศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,23-23-0
สอบปลายภาค:
  P16 พุธ13:00-15:005.3.6**005C11110X    
ดนตรีศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ. นรินทร์ภัส สุขีสนธิ์
สำรองให้:ดนตรีศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,11-11-0
สอบปลายภาค:
  P17 พุธ17:00-19:005.3.6**005C16160X    
ดนตรีศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,อาจารย์: ผศ. นรินทร์ภัส สุขีสนธิ์
สำรองให้:ดนตรีศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,16-16-0
สอบปลายภาค:
  P18 พฤหัสบดี10:00-12:005.1.4**005C23230X    
นาฏศิลป์ไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ. รัตติกร ศรีชัยชนะ
สำรองให้:นาฏศิลป์ไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,23-23-0
สอบปลายภาค:
  P19 พฤหัสบดี08:00-10:005.1.4**005C19190X    
นาฏศิลป์ไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,อาจารย์: ผศ. รัตติกร ศรีชัยชนะ
สำรองให้:นาฏศิลป์ไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,19-19-0
สอบปลายภาค:
  P20 อังคาร10:00-12:0036.07.03050C18180X    
พุทธศาสนศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: นายโยธิน มาหา
สำรองให้:พุทธศาสนศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,18-18-0
สอบปลายภาค:
  P21 ศุกร์10:00-12:0032.03.01**044C27270X    
คณิตศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ. นำสุข นวพงษ์พิพัฒน์
สำรองให้:คณิตศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,27-27-0
สอบปลายภาค:
  P22 พุธ13:00-15:0032.03.04**044C26260X    
คณิตศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,อาจารย์: ผศ. นำสุข นวพงษ์พิพัฒน์
สำรองให้:คณิตศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,26-26-0
สอบปลายภาค:
  P23 จันทร์08:00-10:0024.323**024C20200X    
เคมี ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ.ดร.กมณชนก วงศ์สุขสิน
สำรองให้:เคมี ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,20-20-0
สอบปลายภาค:
  P24 อังคาร13:00-15:0024.205**024C25250X    
ฟิสิกส์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: รศ.ดร. บุปผชาติ ต่อบุญสูง
สำรองให้:ฟิสิกส์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,25-25-0
สอบปลายภาค:
  P25 ศุกร์10:00-12:0011.409**011C24231X    
  พุธ13:00-15:0031.06.03**042C      
ชีววิทยา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ. ดร.ณัฐกานต์ ศาสตร์สูงเนิน
ผศ. ดร.ณัฐกานต์ ศาสตร์สูงเนิน
สำรองให้:ชีววิทยา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,24-23-1
สอบปลายภาค:
  P26 ศุกร์13:00-15:0011.26**011C27270X    
วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ.ดร.วิภานุ รักใหม่
สำรองให้:วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,27-27-0
สอบปลายภาค:
  P27 จันทร์17:00-19:0032.05.06**044C27270X    
คอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ. ดร.ขวัญใจ ดีจริง
สำรองให้:คอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,27-27-0
สอบปลายภาค:
  P28 ศุกร์13:00-15:0031.06.02**042C271710X    
อุตสาหกรรมศิลป์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ. สุรศักดิ์ เทศประสิทธิ์
สำรองให้:อุตสาหกรรมศิลป์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
17-17-0
10-0-10
สอบปลายภาค:
  P29 ศุกร์16:00-18:0031.06.02**042C16610X    
อุตสาหกรรมศิลป์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ. สุรศักดิ์ เทศประสิทธิ์
สำรองให้:อุตสาหกรรมศิลป์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
6-6-0
10-0-10
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียนด้วยการสังเกตการปฏิบัติหน้าที่ครูในสถานศึกษาเกี่ยวกับการบูรณาการความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การจัดการเรียนรู้
การวัดและประเมินผล การวิจัยเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียน การทำงานร่วมกับสถานศึกษาและผู้ปกครอง การพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูสู่ความเป็นครูมืออาชีพและจิตวิญญาณความเป็นครู
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123