402102-62หลักเคมี
Principles of Chemistry
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรเคมี
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาเชื่อมโยงความรู้ทฤษฎีอะตอม เพื่ออธิบายสมบัติของธาตุในตารางธาตุ เข้าใจเกี่ยวกับพันธะเคมี เพื่อทำนายรูปร่างโมเลกุล อธิบายสมบัติทางกายภาพและปฏิกิริยาเคมีของสสาร ทำนายผลผลิตเชิงปริมาณ การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและเคมี  อัตราเร็วในการเกิดปฏิกิริยาและกลไกปฏิกิริยาเคมีโดยใช้ความรู้เรื่องปริมาณสารสัมพันธ์ แก๊ส ของแข็ง ของเหลว สารละลาย จลนพลศาสตร์ สมดุลเคมี สมดุลไอออน เคมีไฟฟ้า เคมีอินทรีย์เบื้องต้น และฝึกปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง (สมรรถนะ 2.1, 2.2)
รายวิชาต่อเนื่อง:402106, 402107, 402209, 402211
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 จันทร์08:40-12:0024.323**024C22220X    
เคมี ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,อาจารย์: ดร.เจริญศักดิ์ เลางาม
สำรองให้:เคมี ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,22-22-0
สอบปลายภาค: 1 ธ.ค. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
เคมี [621210005] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ 9.12.09**
คำอธิบายรายวิชา
เชื่อมโยงความรู้ทฤษฎีอะตอม เพื่ออธิบายสมบัติของธาตุในตารางธาตุ เข้าใจเกี่ยวกับพันธะเคมี เพื่อทำนายรูปร่างโมเลกุล อธิบายสมบัติทางกายภาพและปฏิกิริยาเคมีของสสาร ทำนายผลผลิตเชิงปริมาณ การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและเคมี
อัตราเร็วในการเกิดปฏิกิริยาและกลไกปฏิกิริยาเคมีโดยใช้ความรู้เรื่องปริมาณสารสัมพันธ์ แก๊ส ของแข็ง ของเหลว สารละลาย จลนพลศาสตร์ สมดุลเคมี สมดุลไอออน เคมีไฟฟ้า เคมีอินทรีย์เบื้องต้น และฝึกปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง (สมรรถนะ 2.1, 2.2)
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123