402103-62ชีววิทยาพื้นฐานสำหรับครูเคมี
Fundamental Biology for Chemistry Teachers
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรเคมี
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาเข้าใจหลักการ ทฤษฎีเกี่ยวกับสารประกอบเคมีในสิ่งมีชีวิต เซลล์ เนื้อเยื่อ การเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต เพื่อนำไปอธิบายการสืบพันธุ์ การทำงานของระบบต่างๆ จำแนกสิ่งมีชีวิต และอธิบายวิวัฒนาการ พันธุกรรม นิเวศวิทยา  และฝึกปฏิบัติการที่สอดคล้องกับทฤษฎีจนมีทักษะทางวิทยาศาสตร์ (สมรรถนะ 1.3, 1.4)
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 อังคาร13:00-17:0011.45**011C25250X    
  อังคาร13:00-17:0024.421**024C      
เคมี ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ. ยุพา ผึ้งน้อย
ผศ.ดร.ศรีนวล ตันสุวรรณ
สำรองให้:เคมี ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,25-25-0
สอบปลายภาค: 30 พ.ย. 2566 เวลา 09:00 - 11:00
เคมี [621210005] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 2 หมู่ 1 ห้องสอบ 9.06.05**
คำอธิบายรายวิชา
เข้าใจหลักการ ทฤษฎีเกี่ยวกับสารประกอบเคมีในสิ่งมีชีวิต เซลล์ เนื้อเยื่อ การเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต เพื่อนำไปอธิบายการสืบพันธุ์ การทำงานของระบบต่างๆ จำแนกสิ่งมีชีวิต และอธิบายวิวัฒนาการ พันธุกรรม นิเวศวิทยา
และฝึกปฏิบัติการที่สอดคล้องกับทฤษฎีจนมีทักษะทางวิทยาศาสตร์ (สมรรถนะ 1.3, 1.4)
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123