402104-62ฟิสิกส์พื้นฐานสำหรับครูเคมี
Fundamental Physics for Chemistry Teachers
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรเคมี
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาเข้าใจหลักการและสามารถวิเคราะห์เวกเตอร์ เพื่อนำไปใช้อธิบายการเคลื่อนที่ในลักษณะต่างๆ ตามกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน คำนวณงานและพลังงาน โมเมนตัม เข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับทฤษฎีและหลักการของสมดุลกล ของไหล ความร้อน คลื่นกล เสียง แสง  และทัศนอุปกรณ์ ไฟฟ้าและแม่เหล็ก คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ฟิสิกส์อะตอมและฟิสิกส์นิวเคลียร์ และฝึกปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชาโดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (สมรรถนะ 1.3, 1.4)
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 อังคาร12:50-16:1024.223**024C22220X    
เคมี ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ.ดร.รณกฤต รัตนมาลา
สำรองให้:เคมี ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,22-22-0
สอบกลางภาค: 13 ก.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
เคมี [621210005] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ 31.07.02**
สอบปลายภาค: 2 ธ.ค. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
เคมี [621210005] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ 31.07.05**
คำอธิบายรายวิชา
เข้าใจหลักการและสามารถวิเคราะห์เวกเตอร์ เพื่อนำไปใช้อธิบายการเคลื่อนที่ในลักษณะต่างๆ ตามกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน คำนวณงานและพลังงาน โมเมนตัม เข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับทฤษฎีและหลักการของสมดุลกล ของไหล ความร้อน คลื่นกล เสียง แสง
และทัศนอุปกรณ์ ไฟฟ้าและแม่เหล็ก คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ฟิสิกส์อะตอมและฟิสิกส์นิวเคลียร์ และฝึกปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชาโดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (สมรรถนะ 1.3, 1.4)
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123