402107-62เคมีวิเคราะห์
Analytical Chemistry
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรเคมี
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาเข้าใจและสามารถอธิบายหลักการเคมีวิเคราะห์เชิงคุณภาพและปริมาณ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ คำนวณทางเคมีวิเคราะห์ วิเคราะห์ปริมาณโดยน้ำหนักและปริมาตร เพื่อประยุกต์ใช้ใน การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและปริมาณด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจนวิเคราะห์โดยใช้เคมีย่อส่วน และใช้หลักการเคมีสีเขียวในการฝึกปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง (สมรรถนะ 2.1, 2.2)
เงื่อนไขรายวิชา: 402102
รายวิชาต่อเนื่อง:402020
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 ศุกร์08:00-12:0011.11**011C25232X    
เคมี ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ.ดร.กมณชนก วงศ์สุขสิน
สำรองให้:เคมี ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,25-23-2
สอบปลายภาค: 22 เม.ย. 2567 เวลา 13:00 - 15:00
เคมี [621210005] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 2 หมู่ 1 ห้องสอบ 32.03.04**
คำอธิบายรายวิชา
เข้าใจและสามารถอธิบายหลักการเคมีวิเคราะห์เชิงคุณภาพและปริมาณ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ คำนวณทางเคมีวิเคราะห์ วิเคราะห์ปริมาณโดยน้ำหนักและปริมาตร เพื่อประยุกต์ใช้ใน การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและปริมาณด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนวิเคราะห์โดยใช้เคมีย่อส่วน และใช้หลักการเคมีสีเขียวในการฝึกปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง (สมรรถนะ 2.1, 2.2)
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123