402209-62เคมีอินทรีย์
Organic Chemistry
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรเคมี
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาเข้าใจ สามารถอธิบายหลักการ และจำแนกชนิดและกลไกของปฎิกิริยาเคมีอินทรีย์ สเตริโอเคมี สมบัติทางกายภาพ โครงสร้าง ประโยชน์และโทษ เตรียม ทดสอบและสังเคราะห์สารอินทรีย์โดยใช้ปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน  แอลคิลเฮไลด์ แอลกอฮอล์ อีเธอร์ แอลดีไฮด์และคีโตน กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ เอมีน และฝึกปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง (สมรรถนะ 2.1, 2.2)
เงื่อนไขรายวิชา: 402102
รายวิชาต่อเนื่อง:402024, 402025, 402026, 402212
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 อังคาร12:50-14:3024.323**024C22211X    
  จันทร์14:30-16:1024.323**024C      
เคมี ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: ดร. วนิดา ชูหมื่นไวย
สำรองให้:เคมี ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,21-20-1
สอบปลายภาค: 29 พ.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
เคมี [621210005] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 9.06.05**
เคมี [621210005] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ 9.06.05**
คำอธิบายรายวิชา
เข้าใจ สามารถอธิบายหลักการ และจำแนกชนิดและกลไกของปฎิกิริยาเคมีอินทรีย์ สเตริโอเคมี สมบัติทางกายภาพ โครงสร้าง ประโยชน์และโทษ เตรียม ทดสอบและสังเคราะห์สารอินทรีย์โดยใช้ปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน
แอลคิลเฮไลด์ แอลกอฮอล์ อีเธอร์ แอลดีไฮด์และคีโตน กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ เอมีน และฝึกปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง (สมรรถนะ 2.1, 2.2)
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123