402209-62เคมีอินทรีย์
Organic Chemistry
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรเคมี
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาเข้าใจ สามารถอธิบายหลักการ และจำแนกชนิดและกลไกของปฎิกิริยาเคมีอินทรีย์ สเตริโอเคมี สมบัติทางกายภาพ โครงสร้าง ประโยชน์และโทษ เตรียม ทดสอบและสังเคราะห์สารอินทรีย์โดยใช้ปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน  แอลคิลเฮไลด์ แอลกอฮอล์ อีเธอร์ แอลดีไฮด์และคีโตน กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ เอมีน และฝึกปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง (สมรรถนะ 2.1, 2.2)
เงื่อนไขรายวิชา: 402102
รายวิชาต่อเนื่อง:402024, 402025, 402026, 402212
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 อังคาร08:00-10:0011.11**011C16160X    
  ศุกร์13:00-15:0024.323**024C      
เคมี ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,อาจารย์: ดร. วนิดา ชูหมื่นไวย
สำรองให้:เคมี ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,16-16-0
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
เข้าใจ สามารถอธิบายหลักการ และจำแนกชนิดและกลไกของปฎิกิริยาเคมีอินทรีย์ สเตริโอเคมี สมบัติทางกายภาพ โครงสร้าง ประโยชน์และโทษ เตรียม ทดสอบและสังเคราะห์สารอินทรีย์โดยใช้ปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน
แอลคิลเฮไลด์ แอลกอฮอล์ อีเธอร์ แอลดีไฮด์และคีโตน กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ เอมีน และฝึกปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง (สมรรถนะ 2.1, 2.2)
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123