402212-62ชีวเคมี
Biochemistry
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรเคมี
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาอธิบายและจำแนกองค์ประกอบ สมบัติของเซลล์ เข้าใจและอธิบายสมบัติทางกายภาพและปฏิกิริยาเคมี ของคาร์โบไฮเดรต ลิพิด โปรตีน เอนไซม์ กรดนิวคลีอิก ฮอร์โมน วิตามิน และเกลือแร่ เมแทบอลิซึมของสิ่งมีชีวิต  เทคนิคการทำชีวโมเลกุลให้บริสุทธิ์ และฝึกปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง (สมรรถนะ 2.1-2.3)
เงื่อนไขรายวิชา: 402209
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 จันทร์08:00-12:0011.14**011C16160X    
เคมี ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ.ดร.สายใจ ปอสูงเนิน
ผศ.ดร.สายฝน อาชนะชัย คอห์นฮอร์สต์
สำรองให้:เคมี ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,16-16-0
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
อธิบายและจำแนกองค์ประกอบ สมบัติของเซลล์ เข้าใจและอธิบายสมบัติทางกายภาพและปฏิกิริยาเคมี ของคาร์โบไฮเดรต ลิพิด โปรตีน เอนไซม์ กรดนิวคลีอิก ฮอร์โมน วิตามิน และเกลือแร่ เมแทบอลิซึมของสิ่งมีชีวิต
เทคนิคการทำชีวโมเลกุลให้บริสุทธิ์ และฝึกปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง (สมรรถนะ 2.1-2.3)
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123