402313-62การสร้างสื่อและนวัตกรรมทางเคมี
Media and Innovation in Chemistry
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรเคมี
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาผลิตอุปกรณ์และสื่อที่ใช้ในการเรียนการสอนและห้องปฏิบัติการเคมีที่ทำจากแก้ว ไม้ พลาสติก โลหะ และซ่อมแซมอุปกรณ์เคมีเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย สร้างสื่อการสอนทางเคมีด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ใช้เครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์  ผลิตอุปกรณ์สำหรับเคมีย่อส่วน และเตรียมสารเคมีโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น ตลอดจนนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สมรรถนะ 3.2, 3.4, 4.2, 4.3)
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พุธ13:00-16:0024.320**024C16160X    
เคมี ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ.ดร.สุวัฒน์ ผาบจันดา
สำรองให้:เคมี ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,16-16-0
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
ผลิตอุปกรณ์และสื่อที่ใช้ในการเรียนการสอนและห้องปฏิบัติการเคมีที่ทำจากแก้ว ไม้ พลาสติก โลหะ และซ่อมแซมอุปกรณ์เคมีเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย สร้างสื่อการสอนทางเคมีด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ใช้เครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์
ผลิตอุปกรณ์สำหรับเคมีย่อส่วน และเตรียมสารเคมีโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น ตลอดจนนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สมรรถนะ 3.2, 3.4, 4.2, 4.3)
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123