402316-62โครงการวิจัยทางเคมี
Senior Project in Chemistry
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรเคมี
หน่วยกิต2 (0-4-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาฝึกทักษะกระบวนการวิจัยทางเคมี และประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานการวิจัยทางเคมี มีจริยธรรมในการวิจัย เข้าใจกระบวนการวิจัย วิธีการวิจัย ใช้สถิติในการวิจัย เพื่อวางแผนและจัดทำโครงการวิจัยทางเคมี รายงานการวิจัย  และนำเสนอผลงานวิจัย (สมรรถนะ 2.1-2.4, 4.1-4.3, 5.1-5.4)
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พุธ13:00-17:0011.11**011C20200X    
เคมี ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: ดร. ปนัดดา ผ่านสำแดง
สำรองให้:เคมี ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,20-20-0
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
ฝึกทักษะกระบวนการวิจัยทางเคมี และประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานการวิจัยทางเคมี มีจริยธรรมในการวิจัย เข้าใจกระบวนการวิจัย วิธีการวิจัย ใช้สถิติในการวิจัย เพื่อวางแผนและจัดทำโครงการวิจัยทางเคมี รายงานการวิจัย
และนำเสนอผลงานวิจัย (สมรรถนะ 2.1-2.4, 4.1-4.3, 5.1-5.4)
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123