508114-62โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการประยุกต์ทางวิศวกรรม
Computer Programs for Engineering Applications
สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, หลักสูตรอุตสาหกรรมศิลป์
หน่วยกิต3 (1-4-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาโปรแกรมและการทำงานของโปรแกรม ตัวแปร ชนิดของตัวแปร ประโยคคำสั่ง ประโยคคำสั่งควบคุมแบบทางเลือกและแบบวน ประโยคคำสั่งการอ่านเข?า และการเขียนออก โครงสร้างข้อมูลแบบเมตริก และเรคคอร?ด การแบ่งโปรแกรมย่อย การส่งผ่านค?าพารามิเตอร? อัลกอริทึม  
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พฤหัสบดี12:50-17:0027.03.04029C301812X    
อุตสาหกรรมศิลป์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ.ดร.ทศพร จันทร์เผือก
สำรองให้:อุตสาหกรรมศิลป์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
20-18-2
10-0-10
สอบปลายภาค:
  P2 จันทร์12:50-17:0027.03.04029C20911X    
อุตสาหกรรมศิลป์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ.ดร.ทศพร จันทร์เผือก
สำรองให้:อุตสาหกรรมศิลป์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
10-9-1
10-0-10
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
โปรแกรมและการทำงานของโปรแกรม ตัวแปร ชนิดของตัวแปร ประโยคคำสั่ง ประโยคคำสั่งควบคุมแบบทางเลือกและแบบวน ประโยคคำสั่งการอ่านเข?า และการเขียนออก โครงสร้างข้อมูลแบบเมตริก และเรคคอร?ด การแบ่งโปรแกรมย่อย การส่งผ่านค?าพารามิเตอร? อัลกอริทึม

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123