402017-62สะเต็มศึกษา
STEM Education
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรเคมี
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาอธิบาย ปฏิบัติ บูรณาการ เชื่อมโยง และออกแบบกิจกรรมตามแนวทางสะเต็มศึกษา ในเนื้อหา หลัก กฎ และทฤษฎี วิชาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และโลก อวกาศ ดาราศาสตร์) เชื่อมโยงเนื้อหาระหว่าง 4 สาระวิชา ปฏิบัติการเชิงวิทยาศาสตร์  วิเคราะห์ ให้เหตุผล ประยุกต์แนวคิดทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่ออธิบาย ทำนายปรากฏการณ์ต่างๆ ภายใต้บริบทที่แตกต่างกัน ใช้งาน จัดการ เข้าถึงเทคโนโลยี ออกแบบสิ่งประดิษฐ์
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 จันทร์08:40-12:0024.320 (คี่)024C29281X    
เคมี ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ.ดร.สุวัฒน์ ผาบจันดา
สำรองให้:เคมี ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,29-28-1
สอบปลายภาค: 20 เม.ย. 2566 เวลา 13:00 - 15:00
เคมี [621210005] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 9.06.07**
คำอธิบายรายวิชา
อธิบาย ปฏิบัติ บูรณาการ เชื่อมโยง และออกแบบกิจกรรมตามแนวทางสะเต็มศึกษา ในเนื้อหา หลัก กฎ และทฤษฎี วิชาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และโลก อวกาศ ดาราศาสตร์) เชื่อมโยงเนื้อหาระหว่าง 4 สาระวิชา ปฏิบัติการเชิงวิทยาศาสตร์
วิเคราะห์ ให้เหตุผล ประยุกต์แนวคิดทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่ออธิบาย ทำนายปรากฏการณ์ต่างๆ ภายใต้บริบทที่แตกต่างกัน ใช้งาน จัดการ เข้าถึงเทคโนโลยี ออกแบบสิ่งประดิษฐ์
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123