402018-62การจัดกิจกรรมเคมีบูรณาการ
Integrated Chemistry Activity
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรเคมี
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาอธิบายและปฏิบัติการ การใช้วัสดุและอุปกรณ์ทางเคมี ความปลอดภัยในการปฏิบัติ งาน เทคนิคการเตรียมสารเคมี รักษาอุปกรณ์ เก็บข้อมูลทางเคมี จัดกิจกรรมเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ค่ายวิทยาศาสตร์ และจัดห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ได้อย่างเหมาะสมปลอดภัย  ประยุกต์ใช้สื่อและนวัตกรรม และออกแบบการจัดกิจกรรมทางเคมีบูรณาการ (สมรรถนะ 2.2, 3.4, 3.5)
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 จันทร์13:00-17:0011.11**011C20200X    
เคมี ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ.ดร.อังคณา ชาติก้อน
ดร. ชุติมา เปลื้องกลาง
สำรองให้:เคมี ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,20-20-0
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
อธิบายและปฏิบัติการ การใช้วัสดุและอุปกรณ์ทางเคมี ความปลอดภัยในการปฏิบัติ งาน เทคนิคการเตรียมสารเคมี รักษาอุปกรณ์ เก็บข้อมูลทางเคมี จัดกิจกรรมเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ค่ายวิทยาศาสตร์ และจัดห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ได้อย่างเหมาะสมปลอดภัย
ประยุกต์ใช้สื่อและนวัตกรรม และออกแบบการจัดกิจกรรมทางเคมีบูรณาการ (สมรรถนะ 2.2, 3.4, 3.5)
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123