402020-62การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ
Instrumental Methods of Chemical Analysis
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรเคมี
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาอธิบาย ปฏิบัติการ และประยุกต์ใช้หลักการ ทฤษฎี เครื่องมือเกี่ยวกับเทคนิค การสกัด การแยกสาร เทคนิคโครมาโทกราฟี เทคนิคทางเคมีไฟฟ้า เทคนิคอัลตราไวโอเลต-วิสิเบิล สเปกโทรโฟโตเมตรี เทคนิคอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี  และเทคนิคอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรเมตรี (สมรรถนะ 2.1, 2.2, 2.4)
เงื่อนไขรายวิชา: 402107
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พฤหัสบดี12:50-16:1024.320 (คี่)024C21201X    
เคมี ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ. ดร.ธนากร เปลื้องกลาง
สำรองให้:เคมี ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,21-20-1
สอบกลางภาค: 16 ก.พ. 2566 เวลา 13:00 - 15:00
เคมี [621210005] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ 32.03.04**
สอบปลายภาค: 28 เม.ย. 2566 เวลา 13:00 - 15:00
เคมี [621210005] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ 9.14.07**
คำอธิบายรายวิชา
อธิบาย ปฏิบัติการ และประยุกต์ใช้หลักการ ทฤษฎี เครื่องมือเกี่ยวกับเทคนิค การสกัด การแยกสาร เทคนิคโครมาโทกราฟี เทคนิคทางเคมีไฟฟ้า เทคนิคอัลตราไวโอเลต-วิสิเบิล สเปกโทรโฟโตเมตรี เทคนิคอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี
และเทคนิคอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรเมตรี (สมรรถนะ 2.1, 2.2, 2.4)
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123