402021-62ระเบียบวิธีวิจัยทางเคมี
Research Methodology in Chemistry
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรเคมี
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาใช้หลักการและระเบียบวิธีวิจัย สืบค้น วิเคราะห์ผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำเสนอผลการวิเคราะห์งานวิจัยที่ได้ศึกษาค้นคว้า เขียนโครงร่างงานวิจัย วางแผนการทำโครงการวิจัยทางเคมี  และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการศึกษางานวิจัยในระดับสากล (สมรรถนะ 4.1, 4.2, 5.1, 5.2)
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พฤหัสบดี08:40-12:0024.320 (คี่)024C21201X    
เคมี ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: ดร. ชุติมา เปลื้องกลาง
ดร. ปนัดดา ผ่านสำแดง
สำรองให้:เคมี ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,21-20-1
สอบปลายภาค: 1 พ.ค. 2566 เวลา 09:00 - 11:00
เคมี [621210005] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ 9.14.08**
คำอธิบายรายวิชา
ใช้หลักการและระเบียบวิธีวิจัย สืบค้น วิเคราะห์ผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำเสนอผลการวิเคราะห์งานวิจัยที่ได้ศึกษาค้นคว้า เขียนโครงร่างงานวิจัย วางแผนการทำโครงการวิจัยทางเคมี
และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการศึกษางานวิจัยในระดับสากล (สมรรถนะ 4.1, 4.2, 5.1, 5.2)
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123