402025-62เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
Chemistry of Natural Products
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรเคมี
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาจำแนกชนิดของสารและลักษณะโครงสร้างที่เป็นองค์ประกอบทางเคมีจากธรรมชาติ เข้าใจวิถีชีวสังเคราะห์สารประกอบที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ สกัด แยก ทำให้บริสุทธิ์ พิสูจน์สารออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา ฤทธิ์ทางชีวภาพ ความเป็นพิษ  ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยมีการบูรณาการ ขอบข่ายสาระ ประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของท้องถิ่น และฝึกปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง (สมรรถนะ 2.1, 2.2, 2.4)
เงื่อนไขรายวิชา: 402209
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 อังคาร08:40-10:2024.323 (คี่)024C29281X    
  พุธ12:50-14:3024.323 (คี่)024C      
เคมี ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,อาจารย์: ดร. วนิดา ชูหมื่นไวย
สำรองให้:เคมี ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,29-28-1
สอบกลางภาค: 17 ก.พ. 2566 เวลา 09:00 - 11:00
เคมี [621210005] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 32.03.04**
สอบปลายภาค: 28 เม.ย. 2566 เวลา 13:00 - 15:00
เคมี [621210005] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 9.06.09**
คำอธิบายรายวิชา
จำแนกชนิดของสารและลักษณะโครงสร้างที่เป็นองค์ประกอบทางเคมีจากธรรมชาติ เข้าใจวิถีชีวสังเคราะห์สารประกอบที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ สกัด แยก ทำให้บริสุทธิ์ พิสูจน์สารออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา ฤทธิ์ทางชีวภาพ ความเป็นพิษ
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยมีการบูรณาการ ขอบข่ายสาระ ประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของท้องถิ่น และฝึกปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง (สมรรถนะ 2.1, 2.2, 2.4)
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123