401101-62คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์
Mathematics for Physics
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรฟิสิกส์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาสามารถวิเคราะห์คณิตศาสตร์พื้นฐานเรื่อง ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์และการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันต่างๆ อนุพันธ์ย่อย ปริพันธ์และการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันต่างๆ ปริพันธ์จำกัดเขต เวกเตอร์และระบบพิกัดต่างๆ พีชคณิตของเวกเตอร์  อนุพันธ์และปริพันธ์ของเวกเตอร์ สมการลากรานต์และสมการแฮมิลตัน โดยใช้กระบวนการสืบค้นและนำมาประยุกต์ใช้กับความรู้ทางฟิสิกส์ เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ (สมรรถนะ 1.1, 1.3)
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 จันทร์12:50-15:2024.223**024C25250X    
ฟิสิกส์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ. ธนวัฒน์ รังสูงเนิน
สำรองให้:ฟิสิกส์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,25-25-0
สอบปลายภาค: 30 พ.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
ฟิสิกส์ [621210007] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ 32.03.07**
คำอธิบายรายวิชา
สามารถวิเคราะห์คณิตศาสตร์พื้นฐานเรื่อง ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์และการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันต่างๆ อนุพันธ์ย่อย ปริพันธ์และการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันต่างๆ ปริพันธ์จำกัดเขต เวกเตอร์และระบบพิกัดต่างๆ พีชคณิตของเวกเตอร์
อนุพันธ์และปริพันธ์ของเวกเตอร์ สมการลากรานต์และสมการแฮมิลตัน โดยใช้กระบวนการสืบค้นและนำมาประยุกต์ใช้กับความรู้ทางฟิสิกส์ เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ (สมรรถนะ 1.1, 1.3)
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123