401102-62เคมีพื้นฐานสำหรับครูฟิสิกส์
Basic Chemistry for Physics Teachers
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรฟิสิกส์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาวิเคราะห์และสามารถจัดทำผลงานที่บูรณาการกับเนื้อหาเรื่องหลักเบื้องต้นทางเคมี โครงสร้างอะตอม ปริมาณสารสัมพันธ์ พันธะเคมี สมบัติของธาตุเรพิเซนเททีฟและทรานสิชัน ก๊าซ ของแข็ง ของเหลว สารละลาย สมดุลเคมี และกรด-เบส  โดยใช้กระบวนการสืบค้นและการทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชาเคมีพื้นฐาน (สมรรถนะ 1.1)
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 จันทร์09:30-11:1024.320**024C25250X    
  อังคาร09:30-11:1024.320**024C      
ฟิสิกส์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,อาจารย์: ดร. สุทิศา สมบัติดี
สำรองให้:ฟิสิกส์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,25-25-0
สอบปลายภาค: 1 ธ.ค. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
ฟิสิกส์ [621210007] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ 9.12.11**
คำอธิบายรายวิชา
วิเคราะห์และสามารถจัดทำผลงานที่บูรณาการกับเนื้อหาเรื่องหลักเบื้องต้นทางเคมี โครงสร้างอะตอม ปริมาณสารสัมพันธ์ พันธะเคมี สมบัติของธาตุเรพิเซนเททีฟและทรานสิชัน ก๊าซ ของแข็ง ของเหลว สารละลาย สมดุลเคมี และกรด-เบส
โดยใช้กระบวนการสืบค้นและการทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชาเคมีพื้นฐาน (สมรรถนะ 1.1)
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123