401207-62อุณหพลศาสตร์
Thermodynamics
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรฟิสิกส์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาวิเคราะห์และจัดทำผลงานที่บูรณาการกับเนื้อหาเรื่องทฤษฎีจลน์ของแก๊สและพลังงานในระบบ กฎทางอุณหพลศาสตร์ เอกซ์เซอยี กลจักรความร้อน เครื่องทำความเย็น การนำไปประยุกต์ใช้ โดยใช้กระบวนการสืบค้นและปฏิบัติการตามความเหมาะสม  เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ (สมรรถนะ 2.3, 3.1, 7.1, 7.2)
เงื่อนไขรายวิชา: 401104
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 อังคาร08:40-12:0024.218**024C25250X    
ฟิสิกส์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: ดร. วันธนา ศิลปวิลาวัณย์
สำรองให้:ฟิสิกส์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,25-25-0
สอบกลางภาค: 21 ก.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
ฟิสิกส์ [621210007] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ 9.06.08**
สอบปลายภาค: 28 พ.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
ฟิสิกส์ [621210007] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ 9.06.06**
คำอธิบายรายวิชา
วิเคราะห์และจัดทำผลงานที่บูรณาการกับเนื้อหาเรื่องทฤษฎีจลน์ของแก๊สและพลังงานในระบบ กฎทางอุณหพลศาสตร์ เอกซ์เซอยี กลจักรความร้อน เครื่องทำความเย็น การนำไปประยุกต์ใช้ โดยใช้กระบวนการสืบค้นและปฏิบัติการตามความเหมาะสม
เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ (สมรรถนะ 2.3, 3.1, 7.1, 7.2)
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123