401314-62วิจัยทางฟิสิกส์
Research in Physics
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรฟิสิกส์
หน่วยกิต3 (0-6-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาศึกษาระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ทำการค้นคว?าและวิจัยทางด?านฟิสิกส์ เขียนรายงานและนำเสนอผลการวิจัยภายใต?ความดูแลของอาจารย?ที่ปรึกษาโครงการวิจัย เขียนบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ (สมรรถนะ 3.1, 4.1-4.7, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2)  
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 อังคาร13:00-19:0011.26**011C25250X    
ฟิสิกส์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: รศ.ดร. บุปผชาติ ต่อบุญสูง
ผศ.ดร.รณกฤต รัตนมาลา
ผศ. ธนวัฒน์ รังสูงเนิน
สำรองให้:ฟิสิกส์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,25-25-0
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ทำการค้นคว?าและวิจัยทางด?านฟิสิกส์ เขียนรายงานและนำเสนอผลการวิจัยภายใต?ความดูแลของอาจารย?ที่ปรึกษาโครงการวิจัย เขียนบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ (สมรรถนะ 3.1, 4.1-4.7, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2)

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123