508130-62การเขียนแบบวิศวกรรมโยธาและการก่อสร้าง
Drawing in Civil Engineering and Construction
สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, หลักสูตรอุตสาหกรรมศิลป์
หน่วยกิต3 (0-6-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาการเขียนแบบก่อสร้าง และแบบโครงสร้าง พร?อมทั้งแบบขยาย สัญลักษณ์สำหรับวัสดุก่อสร้าง การเขียนแบบงานเชื่อม การเขียนแบบทางสถาปัตยกรรม เช่น แปลน รูปด้าน รูปตัด และรูปขยายการเขียนภาพ Perspective เบื้องต้น  เทคนิคการสเก็ตซ์ภาพ สัญลักษณ์ในแบบทาง วิศวกรรมไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล และระบบทางเครื่องกล การอ่านแบบทางวิศวกรรมไฟฟ้า ระบบเครื่องกล และระบบสุขาภิบาลทฤษฎีการเขียนแบบก่อสร้าง ส่วนประกอบของอาคารไม้ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 ศุกร์12:50-17:5027.03.04029C301812X    
อุตสาหกรรมศิลป์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ.ดร.อรอนงค์ แสงผ่อง
สำรองให้:อุตสาหกรรมศิลป์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
20-18-2
10-0-10
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
การเขียนแบบก่อสร้าง และแบบโครงสร้าง พร?อมทั้งแบบขยาย สัญลักษณ์สำหรับวัสดุก่อสร้าง การเขียนแบบงานเชื่อม การเขียนแบบทางสถาปัตยกรรม เช่น แปลน รูปด้าน รูปตัด และรูปขยายการเขียนภาพ Perspective เบื้องต้น
เทคนิคการสเก็ตซ์ภาพ สัญลักษณ์ในแบบทาง วิศวกรรมไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล และระบบทางเครื่องกล การอ่านแบบทางวิศวกรรมไฟฟ้า ระบบเครื่องกล และระบบสุขาภิบาลทฤษฎีการเขียนแบบก่อสร้าง ส่วนประกอบของอาคารไม้ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123