401015-62วิทยาศาสตร์โลก
Earth Science
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรฟิสิกส์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาวิเคราะห์และบูรณาการเนื้อหาเรื่ององค์ประกอบหลักของโลกศาสตร์พื้นฐาน ธรณีภาค อุทกภาค ชีวภาค บรรยากาศ ภูมิอากาศ สิ่งแวดล้อมบนโลกและอิทธิพลทางด้านดาราศาสตร์ที่มีผลต่อความเป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิตเทคโนโลยีการสำรวจโลกและพยากรณ์อากาศ  ปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นพิบัติภัยจากธรรมชาติผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสภาพแวดล้อมทั้งในระดับท้องถิ่นภูมิภาคไปจนถึงระดับโลก โดยใช้กระบวนการสืบค้นและปฏิบัติการตามความเหมาะสม เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ (สมรรถนะ 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.5, 7.1, 7.2)
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 ศุกร์08:40-12:0024.219 (คี่)024C25232X    
ฟิสิกส์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ. ธนวัฒน์ รังสูงเนิน
สำรองให้:ฟิสิกส์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,25-23-2
สอบปลายภาค: 24 เม.ย. 2566 เวลา 09:00 - 11:00
ฟิสิกส์ [621210007] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ 9.14.05**
คำอธิบายรายวิชา
วิเคราะห์และบูรณาการเนื้อหาเรื่ององค์ประกอบหลักของโลกศาสตร์พื้นฐาน ธรณีภาค อุทกภาค ชีวภาค บรรยากาศ ภูมิอากาศ สิ่งแวดล้อมบนโลกและอิทธิพลทางด้านดาราศาสตร์ที่มีผลต่อความเป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิตเทคโนโลยีการสำรวจโลกและพยากรณ์อากาศ
ปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นพิบัติภัยจากธรรมชาติผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสภาพแวดล้อมทั้งในระดับท้องถิ่นภูมิภาคไปจนถึงระดับโลก โดยใช้กระบวนการสืบค้นและปฏิบัติการตามความเหมาะสม เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ (สมรรถนะ 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.5, 7.1, 7.2)
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123