401019-62สัมมนาทางฟิสิกส์
Seminar in Physics
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรฟิสิกส์
หน่วยกิต2 (0-4-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาฝึกฝนการสืบค้นและนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลเอกสารงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ การอภิปรายปัญหา รายงานการสัมมนา การนำเสนอผลงาน อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านฟิสิกส์และฟิสิกส์ประยุกต์  ตามทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ (สมรรถนะ 5.1, 5.2, 6.1, 6.3, 7.1, 7.2)
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 อังคาร08:00-12:0011.24**011C25250X    
ฟิสิกส์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: รศ.ดร. บุปผชาติ ต่อบุญสูง
ผศ.ดร.รณกฤต รัตนมาลา
สำรองให้:ฟิสิกส์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,25-25-0
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
ฝึกฝนการสืบค้นและนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลเอกสารงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ การอภิปรายปัญหา รายงานการสัมมนา การนำเสนอผลงาน อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านฟิสิกส์และฟิสิกส์ประยุกต์
ตามทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ (สมรรถนะ 5.1, 5.2, 6.1, 6.3, 7.1, 7.2)
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123