508427-62การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
Development of Educational Multimedia
สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, หลักสูตรอุตสาหกรรมศิลป์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชากระบวนการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปด้านงานกราฟิก เพื่อการผลิตสื่อภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหว การตัดต่อวีดีโอทัศน์ระบบดิจิทัลเพื่อการศึกษารวมถึงหลักพื้นฐานการผลิตงานมัลติมีเดีย และการฝึกปฏิบัติสร้างงานมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา  
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 อังคาร17:00-21:0027.05.07(คู่)029C402119X    
ทุกชั้นปีอาจารย์: นายฐิติวัสส์ กาญจนพิมาย
สำรองให้: ทุกชั้นปี40-21-19
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
กระบวนการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปด้านงานกราฟิก เพื่อการผลิตสื่อภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหว การตัดต่อวีดีโอทัศน์ระบบดิจิทัลเพื่อการศึกษารวมถึงหลักพื้นฐานการผลิตงานมัลติมีเดีย และการฝึกปฏิบัติสร้างงานมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123