508428-62การพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์
Publication Producing by Computer
สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, หลักสูตรอุตสาหกรรมศิลป์
หน่วยกิต3 (1-4-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาการจัดองค์ประกอบของสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ ฝึกปฏิบัติออกแบบและผลิตต้นฉบับสิ่งพิมพ์ประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปต่าง ๆ เพื่อการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือ วารสาร โปสเตอร์ ฯลฯ  
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พฤหัสบดี13:00-18:0027.05.07(คี่)029C46640X    
อุตสาหกรรมศิลป์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นายฐิติวัสส์ กาญจนพิมาย
สำรองให้:อุตสาหกรรมศิลป์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
6-6-0
40-0-40
สอบปลายภาค:
  P2 ไม่มีข้อมูล40040X   CLOSED 
อาจารย์: N/A
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
การจัดองค์ประกอบของสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ ฝึกปฏิบัติออกแบบและผลิตต้นฉบับสิ่งพิมพ์ประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปต่าง ๆ เพื่อการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือ วารสาร โปสเตอร์ ฯลฯ

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123