404028-62ชีวเคมีประยุกต์
Applied Biochemistry
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาศึกษาและปฏิบัติให้รอบรู้ นิยามและความสำคัญของชีวเคมีประยุกต์ การประยุกต์ใช้ชีวเคมีในชีวิตประจำวัน และด้านต่างๆ เช่น อุตสาหกรรม การเกษตร อาหาร ยา การแพทย์ และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น และการชีวเคมีประยุกต์ด้านการดัดแปลงพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต  ประโยชน์และผลกระทบของสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม ทิศทางการพัฒนาชีวเคมีประยุกต์ในอนาคต การนำความรู้ชีวเคมีประยุกต์ไปใช้ประโยชน์เพื่อให้เกิดการดำรงชีวิตที่ดี และเพื่อการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 อังคาร08:40-12:0024.208024C321220X    
วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ.ดร.สายใจ ปอสูงเนิน
สำรองให้:วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,32-12-20
สอบปลายภาค: 28 พ.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
วิทยาศาสตร์ทั่วไป [621210008] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 9.06.05**
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติให้รอบรู้ นิยามและความสำคัญของชีวเคมีประยุกต์ การประยุกต์ใช้ชีวเคมีในชีวิตประจำวัน และด้านต่างๆ เช่น อุตสาหกรรม การเกษตร อาหาร ยา การแพทย์ และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น และการชีวเคมีประยุกต์ด้านการดัดแปลงพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต
ประโยชน์และผลกระทบของสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม ทิศทางการพัฒนาชีวเคมีประยุกต์ในอนาคต การนำความรู้ชีวเคมีประยุกต์ไปใช้ประโยชน์เพื่อให้เกิดการดำรงชีวิตที่ดี และเพื่อการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123