404029-62พลังงานทดแทน
Renewable Energy
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาศึกษาและปฏิบัติให้รอบรู้ สถานการณ์พลังงานของโลกและปัญหาพลังงานตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และอนาคต แหล่งพลังงานทดแทนต่างๆ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานชีวมวล พลังงานน้ำ พลังงานคลื่น พลังงานความร้อนใต้พิภพ  และพลังงานอื่นๆ ในอนาคต เป็นต้น เทคโนโลยีสมัยใหม่สำหรับการผลิตพลังงานทดแทน การประเมินราคาและศักยภาพพลังงาน และผลกระทบของการเปลี่ยนรูปพลังงานต่อสิ่งแวดล้อม ใช้ความรู้ด้านพลังงานทดแทนเพื่อการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พุธ12:50-16:1024.222024C321616X    
วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,อาจารย์: รศ. พงษ์ศักดิ์ จิตตบุตร
สำรองให้:วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,32-16-16
สอบปลายภาค: 29 พ.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
วิทยาศาสตร์ทั่วไป [621210008] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 9.06.05**
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติให้รอบรู้ สถานการณ์พลังงานของโลกและปัญหาพลังงานตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และอนาคต แหล่งพลังงานทดแทนต่างๆ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานชีวมวล พลังงานน้ำ พลังงานคลื่น พลังงานความร้อนใต้พิภพ
และพลังงานอื่นๆ ในอนาคต เป็นต้น เทคโนโลยีสมัยใหม่สำหรับการผลิตพลังงานทดแทน การประเมินราคาและศักยภาพพลังงาน และผลกระทบของการเปลี่ยนรูปพลังงานต่อสิ่งแวดล้อม ใช้ความรู้ด้านพลังงานทดแทนเพื่อการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123