403104-62ฟิสิกส์พื้นฐานสำหรับครูชีววิทยา
Fundamental Physics for Biological Teachers
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรชีววิทยา
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาอธิบายหลักการของเวกเตอร์ การเคลื่อนที่ในลักษณะต่างๆ กฎการเคลื่อนที่ของ นิวตัน งานและพลังงาน โมเมนตัม สมดุลกล ของไหล ความร้อน คลื่นกล เสียง แสงและทัศนอุปกรณ์ ไฟฟ้าและแม่เหล็ก คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ฟิสิกส์อะตอมและฟิสิกส์นิวเคลียร์  และปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชาโดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (สมรรถนะ 1.1, 1.3, 4.1)
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พฤหัสบดี11:10-12:5024.223**024C28280X    
  พฤหัสบดี15:20-17:5024.223**024C      
ชีววิทยา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ.ดร.รณกฤต รัตนมาลา
สำรองให้:ชีววิทยา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,28-28-0
สอบกลางภาค: 13 ก.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
ชีววิทยา [621210006] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ 31.07.02**
สอบปลายภาค: 29 พ.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
ชีววิทยา [621210006] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ 9.13.10**
คำอธิบายรายวิชา
อธิบายหลักการของเวกเตอร์ การเคลื่อนที่ในลักษณะต่างๆ กฎการเคลื่อนที่ของ นิวตัน งานและพลังงาน โมเมนตัม สมดุลกล ของไหล ความร้อน คลื่นกล เสียง แสงและทัศนอุปกรณ์ ไฟฟ้าและแม่เหล็ก คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ฟิสิกส์อะตอมและฟิสิกส์นิวเคลียร์
และปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชาโดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (สมรรถนะ 1.1, 1.3, 4.1)
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123