206101-62การฟัง การดูและการพูดสำหรับครูภาษาไทย
Listening, Watching, and Speaking for Teachers of Thai
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรภาษาไทย
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาสืบค้น วิเคราะห์ ความรู้เกี่ยวกับการฟัง การดู การพูด หลักการฟัง การดูและ การพูด กลวิธีการฟัง การดูและการพูดในรูปแบบต่างๆ เน้นการฝึกปฏิบัติการฟัง การดูและการพูดทั้งสถานการณ์จำลอง สถานการณ์จริง จากสื่อต่าง ๆ ออกแบบประเมินผลการฟังและการพูดอย่างมีส่วนร่วม  
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 ศุกร์08:00-12:0027.04.09**029C30300X    
จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,อาจารย์: นางสาวกนกกาญจน์ วรสีหะ
สำรองให้:จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,30-30-0
สอบปลายภาค:
  P2 จันทร์13:00-17:009.14.05**009C30300X    
ภาษาไทย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,อาจารย์: นางสาวกนกกาญจน์ วรสีหะ
สำรองให้:ภาษาไทย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,30-30-0
สอบปลายภาค:
  P3 พฤหัสบดี08:00-12:0027.04.12**029C30291X    
ภาษาไทย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,อาจารย์: นางสาวกนกกาญจน์ วรสีหะ
สำรองให้:ภาษาไทย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,30-29-1
สอบปลายภาค:
  P4 จันทร์08:00-12:009.13.11**009C29290X    
การศึกษาพิเศษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,อาจารย์: นางสาวกนกกาญจน์ วรสีหะ
สำรองให้:การศึกษาพิเศษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,29-29-0
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
สืบค้น วิเคราะห์ ความรู้เกี่ยวกับการฟัง การดู การพูด หลักการฟัง การดูและ การพูด กลวิธีการฟัง การดูและการพูดในรูปแบบต่างๆ เน้นการฝึกปฏิบัติการฟัง การดูและการพูดทั้งสถานการณ์จำลอง สถานการณ์จริง จากสื่อต่าง ๆ ออกแบบประเมินผลการฟังและการพูดอย่างมีส่วนร่วม

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123