206102-62การอ่าน คิด พัฒนาชีวิต
Reading, Thinking, and Developing Life
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรภาษาไทย
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาสืบค้น วิเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับการอ่านและการคิด แนวคิดทฤษฎีการสอนที่ส่งเสริมการอ่านและการคิด หลักการอ่าน การคิดอย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกปฏิบัติการอ่านการคิด ทั้งการจับใจความ สรุปความ วิเคราะห์ ตีความ ประเมินค่า  และวิจารณญาณ ทั้งงานเขียนร้อยแก้วร้อยกรอง ในรูปแบบสารคดีและบันเทิงคดี จากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 จันทร์08:40-12:009.14.08**009C18171X    
การศึกษาพิเศษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,อาจารย์: นางรุจิเรข บุญญราศรี
สำรองให้:การศึกษาพิเศษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,18-17-1
สอบปลายภาค: 11 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 11:00
การศึกษาพิเศษ [621210029] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 9.06.07**
  P2 พฤหัสบดี08:40-12:0027.04.11**029C30291X    
ภาษาไทย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ.ดร.กาญจนา คำผา
สำรองให้:ภาษาไทย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,30-29-1
สอบปลายภาค: 11 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 11:00
ภาษาไทย [621210013] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ 9.06.08**
  P3 อังคาร12:50-16:109.11.12009C29281X    
ภาษาไทย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,อาจารย์: ผศ.ดร.กาญจนา คำผา
สำรองให้:ภาษาไทย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,29-28-1
สอบปลายภาค: 11 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 11:00
ภาษาไทย [621210013] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 2 ห้องสอบ 9.06.09**
คำอธิบายรายวิชา
สืบค้น วิเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับการอ่านและการคิด แนวคิดทฤษฎีการสอนที่ส่งเสริมการอ่านและการคิด หลักการอ่าน การคิดอย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกปฏิบัติการอ่านการคิด ทั้งการจับใจความ สรุปความ วิเคราะห์ ตีความ ประเมินค่า
และวิจารณญาณ ทั้งงานเขียนร้อยแก้วร้อยกรอง ในรูปแบบสารคดีและบันเทิงคดี จากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123