206102-62การอ่าน คิด พัฒนาชีวิต
Reading, Thinking, and Developing Life
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรภาษาไทย
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาสืบค้น วิเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับการอ่านและการคิด แนวคิดทฤษฎีการสอนที่ส่งเสริมการอ่านและการคิด หลักการอ่าน การคิดอย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกปฏิบัติการอ่านการคิด ทั้งการจับใจความ สรุปความ วิเคราะห์ ตีความ ประเมินค่า  และวิจารณญาณ ทั้งงานเขียนร้อยแก้วร้อยกรอง ในรูปแบบสารคดีและบันเทิงคดี จากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 จันทร์08:00-12:0027.03.05**029C30300X    
ภาษาไทย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ.ดร.กาญจนา คำผา
สำรองให้:ภาษาไทย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,30-30-0
สอบปลายภาค: 4 ธ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 15:00
ภาษาไทย [621210013] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 2 หมู่ 1 ห้องสอบ e-TestingOnsite6
  P2 จันทร์13:00-17:0027.03.05**029C30291X    
ภาษาไทย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,อาจารย์: ผศ.ดร.กาญจนา คำผา
สำรองให้:ภาษาไทย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,30-29-1
สอบปลายภาค: 4 ธ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 15:00
ภาษาไทย [621210013] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 2 หมู่ 2 ห้องสอบ e-TestingOnsite6
  P3 พฤหัสบดี13:00-17:0027.03.05**029C29290X    
การศึกษาพิเศษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ.ดร.กาญจนา คำผา
สำรองให้:การศึกษาพิเศษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,29-29-0
สอบปลายภาค: 4 ธ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 15:00
การศึกษาพิเศษ [621210029] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 2 หมู่ 1 ห้องสอบ e-TestingOnsite6
คำอธิบายรายวิชา
สืบค้น วิเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับการอ่านและการคิด แนวคิดทฤษฎีการสอนที่ส่งเสริมการอ่านและการคิด หลักการอ่าน การคิดอย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกปฏิบัติการอ่านการคิด ทั้งการจับใจความ สรุปความ วิเคราะห์ ตีความ ประเมินค่า
และวิจารณญาณ ทั้งงานเขียนร้อยแก้วร้อยกรอง ในรูปแบบสารคดีและบันเทิงคดี จากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123