206103-62การเขียนเพื่อการสื่อสารทางวิชาการและวิชาชีพ
Writing for Academic and Professional Communication
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรภาษาไทย
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาสืบค้น วิเคราะห์รูปแบบงานเขียนเชิงวิชาการและกิจธุระ การใช้ภาษาในงานเขียนประเภทต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ฝึกการเขียนเชิงวิชาการและกิจธุระในรูปแบบต่างๆ  
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 จันทร์12:50-16:1031.06.03**042C32320X    
จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: นางสาวชมชนก ธนาวีราภรณ์
สำรองให้:จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,31-31-0
สอบปลายภาค: 30 พ.ย. 2564 เวลา 09:00 - 11:00
จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว [621210088] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ 36.03.09**
การศึกษาพิเศษ-ภาษาไทย [581810029] (ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 1 ห้องสอบ 36.03.09**
  P2 พฤหัสบดี08:40-12:0027.04.09**029C29290X    
ภาษาไทย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: นางสาวชมชนก ธนาวีราภรณ์
สำรองให้:ภาษาไทย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,29-29-0
สอบปลายภาค: 30 พ.ย. 2564 เวลา 09:00 - 11:00
ภาษาไทย [621210013] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ 36.03.09**
  P3 ศุกร์12:50-16:109.13.07-08**009C29290X    
ภาษาไทย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,อาจารย์: นางสาวชมชนก ธนาวีราภรณ์
สำรองให้:ภาษาไทย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,29-29-0
สอบปลายภาค: 30 พ.ย. 2564 เวลา 09:00 - 11:00
ภาษาไทย [621210013] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 2 ห้องสอบ 36.03.09**
คำอธิบายรายวิชา
สืบค้น วิเคราะห์รูปแบบงานเขียนเชิงวิชาการและกิจธุระ การใช้ภาษาในงานเขียนประเภทต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ฝึกการเขียนเชิงวิชาการและกิจธุระในรูปแบบต่างๆ

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123