403018-62สรีรวิทยาและชีวเคมีพื้นฐานของชีวิต
Physiological and Biochemical Basis of Life
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรชีววิทยา
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาอธิบายชีวเคมีของสารชีวโมเลกุล เอนไซม์และโคเอนไซม์ วิตามินและนิวคลีโอไทด์ เมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล ชีวเคมีเชิงคอมพิวเตอร์ การขนส่งและการลำเลียงในสิ่งมีชีวิต อิเล็กโทรไลท์และจลศาสตร์การธำรงดุลร่างกาย สรีรวิทยาของพืช  สรีรวิทยาของระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์ และปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชาโดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (สมรรถนะ 1.2, 1.3)
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พฤหัสบดี08:40-12:5024.421 (คี่)024C24240X    
ชีววิทยา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ.ดร.ปิยะธิดา กุศลรัตน์
ผศ.ดร.ศรีนวล ตันสุวรรณ
สำรองให้:ชีววิทยา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,24-24-0
สอบปลายภาค: 24 เม.ย. 2566 เวลา 09:00 - 11:00
ชีววิทยา [621210006] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ 9.06.06**
คำอธิบายรายวิชา
อธิบายชีวเคมีของสารชีวโมเลกุล เอนไซม์และโคเอนไซม์ วิตามินและนิวคลีโอไทด์ เมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล ชีวเคมีเชิงคอมพิวเตอร์ การขนส่งและการลำเลียงในสิ่งมีชีวิต อิเล็กโทรไลท์และจลศาสตร์การธำรงดุลร่างกาย สรีรวิทยาของพืช
สรีรวิทยาของระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์ และปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชาโดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (สมรรถนะ 1.2, 1.3)
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123