206105-62ศิลปะการอ่านออกเสียง
Art of Read Aloud
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรภาษาไทย
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาสืบค้น วิเคราะห์ ลักษณะของคำประพันธ์รูปแบบต่างๆ ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองในอดีตถึงปัจจุบัน หลักการอ่านออกเสียงตามจุดมุ่งหมายต่างๆ ฝึกปฏิบัติการอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรองอย่างมีศิลปะ รูปแบบการสอนอ่านออกเสียงแต่ละประเภท  ออกแบบกิจกรรมการอ่านออกเสียง และการประเมินผลการอ่านออกเสียง
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 จันทร์08:00-12:009.06.11**009C30300X    
ภาษาไทย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ.ดร.จิรัฐิพร ไทยงูเหลือม
สำรองให้:ภาษาไทย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,30-30-0
สอบปลายภาค:
  P2 พฤหัสบดี08:00-12:009.06.06**009C29290X    
ภาษาไทย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,อาจารย์: ผศ.ดร.จิรัฐิพร ไทยงูเหลือม
สำรองให้:ภาษาไทย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,29-29-0
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
สืบค้น วิเคราะห์ ลักษณะของคำประพันธ์รูปแบบต่างๆ ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองในอดีตถึงปัจจุบัน หลักการอ่านออกเสียงตามจุดมุ่งหมายต่างๆ ฝึกปฏิบัติการอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรองอย่างมีศิลปะ รูปแบบการสอนอ่านออกเสียงแต่ละประเภท
ออกแบบกิจกรรมการอ่านออกเสียง และการประเมินผลการอ่านออกเสียง
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123