206206-62ภาษาศาสตร์สำหรับครูภาษาไทย
Linguistics for Teachers of Thai
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรภาษาไทย
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาสืบค้น วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ทั่วไปทางภาษาศาสตร์ ทฤษฎีภาษาศาสตร์ ระบบเสียง คำ วลี ประโยค ความหมาย ภาษาระดับข้อความ การประยุกต์ใช้ความรู้ทางภาษาศาสตร์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย  
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 อังคาร08:00-12:0027.04.07(คี่)029C28280X    
ภาษาไทย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ.กนิษฐา พุทธเสถียร
สำรองให้:ภาษาไทย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,28-28-0
สอบปลายภาค:
  P2 พฤหัสบดี08:00-12:0027.04.09(คู่)029C28280X    
ภาษาไทย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,อาจารย์: ผศ.กนิษฐา พุทธเสถียร
สำรองให้:ภาษาไทย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,28-28-0
สอบปลายภาค:
  P3 ศุกร์13:00-17:009.06.07(คี่)009C24240X    
จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ.กนิษฐา พุทธเสถียร
สำรองให้:จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,24-24-0
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
สืบค้น วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ทั่วไปทางภาษาศาสตร์ ทฤษฎีภาษาศาสตร์ ระบบเสียง คำ วลี ประโยค ความหมาย ภาษาระดับข้อความ การประยุกต์ใช้ความรู้ทางภาษาศาสตร์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123