206207-62ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
Foreign Language in Thai Language
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรภาษาไทย
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาสืบค้น วิเคราะห์ภูมิหลังของการรับภาษาต่างประเทศมาใช้ในภาษาไทย หลักการสังเกตภาษาต่างประเทศในภาษาไทย หลักการยืมคำ การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงคำยืมในด้านเสียง คำ และความหมาย การนำคำยืมมาใช้ในบริบทต่างๆของสังคมไทย  อิทธิพลของภาษาต่างประเทศที่มีต่อภาษาไทย ฝึกปฏิบัติ การรวบรวม จำแนก วิเคราะห์คำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย จากสื่อสารสนเทศที่หลากหลาย เพื่อนำความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พฤหัสบดี15:20-17:5027.04.07**029C33330X    
ภาษาไทย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ.ดร.นนทิยา จันทร์เนตร์
สำรองให้:ภาษาไทย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,33-33-0
สอบปลายภาค: 13 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 11:00
ภาษาไทย [621210013] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 36.04.06**
  P2 พฤหัสบดี12:50-15:2027.04.07**029C33330X    
ภาษาไทย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่2 ,อาจารย์: ผศ.ดร.นนทิยา จันทร์เนตร์
สำรองให้:ภาษาไทย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่2 ,32-32-0
สอบปลายภาค: 13 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 11:00
ภาษาไทย [621210013] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ 36.04.07
คำอธิบายรายวิชา
สืบค้น วิเคราะห์ภูมิหลังของการรับภาษาต่างประเทศมาใช้ในภาษาไทย หลักการสังเกตภาษาต่างประเทศในภาษาไทย หลักการยืมคำ การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงคำยืมในด้านเสียง คำ และความหมาย การนำคำยืมมาใช้ในบริบทต่างๆของสังคมไทย
อิทธิพลของภาษาต่างประเทศที่มีต่อภาษาไทย ฝึกปฏิบัติ การรวบรวม จำแนก วิเคราะห์คำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย จากสื่อสารสนเทศที่หลากหลาย เพื่อนำความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123