206208-62พัฒนาการของวรรณคดีไทย
The Development of Thai Literature
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรภาษาไทย
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาสืบค้น วิเคราะห์ภูมิหลังและพัฒนาการของวรรณคดีไทยตั้งแต่สุโขทัยถึงก่อนได้รับอิทธิพลตะวันตก ในด้านรูปแบบ แนวคิด เนื้อหา กลวิธีการประพันธ์ เปรียบเทียบลักษณะเฉพาะของวรรณคดี ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกับบริบททางสังคมและการเมืองแต่ละสมัย  และฝึกปฏิบัติวิเคราะห์วรรณคดีไทยเรื่องสำคัญแต่ละยุคสมัย เพื่อเป็นแนวทางการเรียนการสอนวรรณคดีไทยในชั้นเรียน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พุธ13:00-16:0027.04.12(คี่)029C12120X    
การศึกษาพิเศษ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,อาจารย์: ดร. หทัยวรรณ มณีวงษ์
สำรองให้:การศึกษาพิเศษ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,12-12-0
สอบปลายภาค: 18 เม.ย. 2567 เวลา 09:00 - 11:00
การศึกษาพิเศษ [621210029] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-TestingOnsite2
คำอธิบายรายวิชา
สืบค้น วิเคราะห์ภูมิหลังและพัฒนาการของวรรณคดีไทยตั้งแต่สุโขทัยถึงก่อนได้รับอิทธิพลตะวันตก ในด้านรูปแบบ แนวคิด เนื้อหา กลวิธีการประพันธ์ เปรียบเทียบลักษณะเฉพาะของวรรณคดี ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกับบริบททางสังคมและการเมืองแต่ละสมัย
และฝึกปฏิบัติวิเคราะห์วรรณคดีไทยเรื่องสำคัญแต่ละยุคสมัย เพื่อเป็นแนวทางการเรียนการสอนวรรณคดีไทยในชั้นเรียน
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123