206209-62วรรณกรรมกับการวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์
Literature and Creative Criticism
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรภาษาไทย
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาวิเคราะห์ลักษณะของวรรณกรรมไทยหลังได้รับอิทธิพลตะวันตก บริบทของสังคมที่ส่งผลต่อวรรณกรรมแต่ละสมัย ทฤษฎีวรรณคดีวิจารณ์กับการประยุกต์ใช้วิเคราะห์วิจารณ์วรรณกรรมไทย การนำเสนอบทวิจารณ์วรรณกรรมได้อย่างสร้างสรรค์  
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 จันทร์13:00-17:0031.07.05**042C28280X    
ภาษาไทย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,อาจารย์: ดร. หทัยวรรณ มณีวงษ์
สำรองให้:ภาษาไทย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,28-28-0
สอบปลายภาค: 18 เม.ย. 2567 เวลา 13:00 - 15:00
ภาษาไทย [621210013] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-TestingOnsite2
  P2 จันทร์08:00-12:009.06.09(คู่)009C28280X    
ภาษาไทย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,อาจารย์: ดร. หทัยวรรณ มณีวงษ์
สำรองให้:ภาษาไทย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,28-28-0
สอบปลายภาค: 18 เม.ย. 2567 เวลา 13:00 - 15:00
ภาษาไทย [621210013] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 2 ห้องสอบ e-TestingOnsite2
  P3 ศุกร์08:00-12:0027.03.05**029C12120X    
การศึกษาพิเศษ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,อาจารย์: ดร. หทัยวรรณ มณีวงษ์
สำรองให้:การศึกษาพิเศษ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,12-12-0
สอบปลายภาค: 18 เม.ย. 2567 เวลา 13:00 - 15:00
การศึกษาพิเศษ [621210029] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-TestingOnsite2
คำอธิบายรายวิชา
วิเคราะห์ลักษณะของวรรณกรรมไทยหลังได้รับอิทธิพลตะวันตก บริบทของสังคมที่ส่งผลต่อวรรณกรรมแต่ละสมัย ทฤษฎีวรรณคดีวิจารณ์กับการประยุกต์ใช้วิเคราะห์วิจารณ์วรรณกรรมไทย การนำเสนอบทวิจารณ์วรรณกรรมได้อย่างสร้างสรรค์

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123