206210-62วรรณกรรมคัดสรรในหนังสือเรียน
Selected Literature in Textbooks
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรภาษาไทย
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาสืบค้น วิเคราะห์วรรณกรรมคัดสรรในหนังสือเรียน ทั้งด้านเนื้อหา รูปแบบ แนวคิด ความงามทางวรรณศิลป์และคุณค่าด้านต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พุธ16:10-19:309.12.12**009C31292X    
ภาษาไทย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,อาจารย์: นางรุจิเรข บุญญราศรี
สำรองให้:ภาษาไทย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,30-29-1
สอบปลายภาค:
  P2 อังคาร08:40-12:0027.04.11**029C28280X    
ภาษาไทย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,อาจารย์: นางรุจิเรข บุญญราศรี
สำรองให้:ภาษาไทย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,28-28-0
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
สืบค้น วิเคราะห์วรรณกรรมคัดสรรในหนังสือเรียน ทั้งด้านเนื้อหา รูปแบบ แนวคิด ความงามทางวรรณศิลป์และคุณค่าด้านต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123