206312-62วิจัยในชั้นเรียน
Classroom Action Research
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรภาษาไทย
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาสืบค้น วิเคราะห์หลักการแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับวิจัยในชั้นเรียน ฝึกการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน โดยระบุปัญหา เก็บข้อมูล ออกแบบงานวิจัย สร้างเครื่องมือ วิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอข้อมูลผลการวิจัยในรูปแบบต่างๆ  
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 อังคาร13:00-17:0031.07.02 (คู่)042C28280X    
ภาษาไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ.ดร.วุธยา สืบเทพ
ผศ.ดร.กาญจนา คำผา
ผศ. วรกุล เชวงกูล
ดร. หทัยวรรณ มณีวงษ์
นางสาวกนกกาญจน์ วรสีหะ
สำรองให้:ภาษาไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,28-28-0
สอบปลายภาค:
  P2 พฤหัสบดี08:00-12:009.07.07-08(คู่)009C28280X    
ภาษาไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,อาจารย์: ผศ.ดร.วุธยา สืบเทพ
ผศ.ดร.กาญจนา คำผา
ผศ. วรกุล เชวงกูล
ดร. หทัยวรรณ มณีวงษ์
นางสาวกนกกาญจน์ วรสีหะ
สำรองให้:ภาษาไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,28-28-0
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
สืบค้น วิเคราะห์หลักการแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับวิจัยในชั้นเรียน ฝึกการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน โดยระบุปัญหา เก็บข้อมูล ออกแบบงานวิจัย สร้างเครื่องมือ วิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอข้อมูลผลการวิจัยในรูปแบบต่างๆ

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123