206015-62แนวทางการศึกษาวรรณคดีไทย
Guidelines for the Study of Thai Literature
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรภาษาไทย
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาสืบค้น วิเคราะห์ความรู้พื้นฐานทางวรรณคดี ความหมาย ลักษณะของวรรณกรรมประเภทต่างๆ ศัพท์วรรณคดี ปกิณกะ และหลักการวิเคราะห์วรรณคดี  
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พฤหัสบดี13:00-16:009.06.05**009C30300X    
ภาษาไทย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,อาจารย์: ดร. หทัยวรรณ มณีวงษ์
ดร.วรเดช มีแสงรุทรกุล
สำรองให้:ภาษาไทย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,30-30-0
สอบปลายภาค: 24 เม.ย. 2567 เวลา 13:00 - 15:00
ภาษาไทย [621210013] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 2 หมู่ 1 ห้องสอบ e-TestingOnsite2
  P2 อังคาร09:00-12:009.06.09**009C29290X    
ภาษาไทย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,อาจารย์: ดร. หทัยวรรณ มณีวงษ์
ดร.วรเดช มีแสงรุทรกุล
สำรองให้:ภาษาไทย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,29-29-0
สอบปลายภาค: 24 เม.ย. 2567 เวลา 13:00 - 15:00
ภาษาไทย [621210013] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 2 หมู่ 2 ห้องสอบ e-TestingOnsite2
คำอธิบายรายวิชา
สืบค้น วิเคราะห์ความรู้พื้นฐานทางวรรณคดี ความหมาย ลักษณะของวรรณกรรมประเภทต่างๆ ศัพท์วรรณคดี ปกิณกะ และหลักการวิเคราะห์วรรณคดี

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123