414103-62เทคโนโลยีดิจิทัลและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
Digital Technology and Learning Skills in the 21st Century
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาสืบเสาะหาความรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กำหนดปัญหาหรือความต้องการ รวบรวมข้อมูล เลือกวิธีการ ออกแบบและปฏิบัติการ ทดสอบ ปรับปรุงแก้ไข ประเมินผล เลือกใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาและสามารถใช้เทคโนโลยีจัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์  รวมถึงพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ จริยธรรมและจรรยาบรรณ ในการใช้งานคอมพิวเตอร์ การเป็นพลเมืองดิจิทัล ความฉลาดทางดิจิทัล การรู้เท่าทันสื่อ (สมรรถนะ 4.1, 4.2, 11.5, 11.6)
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 จันทร์13:00-17:0032.05.04**044C30291X    
คอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,อาจารย์: ดร. อภัสรา ไชยจิตร์
นายพิสิฐพงศ์ แป้นทอง
สำรองให้:คอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,30-29-1
สอบปลายภาค: 22 เม.ย. 2567 เวลา 09:00 - 11:00
คอมพิวเตอร์ศึกษา [621210004] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 2 หมู่ 1 ห้องสอบ 27.04.13**
  P2 อังคาร08:00-12:0027.03.03**029C29281X    
คอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,อาจารย์: ดร. อภัสรา ไชยจิตร์
นายพิสิฐพงศ์ แป้นทอง
สำรองให้:คอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,29-28-1
สอบปลายภาค: 22 เม.ย. 2567 เวลา 09:00 - 11:00
คอมพิวเตอร์ศึกษา [621210004] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 2 หมู่ 2 ห้องสอบ 27.04.15**
คำอธิบายรายวิชา
สืบเสาะหาความรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กำหนดปัญหาหรือความต้องการ รวบรวมข้อมูล เลือกวิธีการ ออกแบบและปฏิบัติการ ทดสอบ ปรับปรุงแก้ไข ประเมินผล เลือกใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาและสามารถใช้เทคโนโลยีจัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์
รวมถึงพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ จริยธรรมและจรรยาบรรณ ในการใช้งานคอมพิวเตอร์ การเป็นพลเมืองดิจิทัล ความฉลาดทางดิจิทัล การรู้เท่าทันสื่อ (สมรรถนะ 4.1, 4.2, 11.5, 11.6)
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123