206022-62วาทการสำหรับครู
Speech for Teachers
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรภาษาไทย
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาวาทการสำหรับครูสืบค้น วิเคราะห์การประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิดทฤษฎีทาง การสอนสู่การฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน หลักภาษา วรรณคดีวรรณกรรม  
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 ศุกร์12:50-16:109.06.06(คี่)009C15150X    
การศึกษาพิเศษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ.ดร.วุธยา สืบเทพ
นางสาวกนกกาญจน์ วรสีหะ
สำรองให้:การศึกษาพิเศษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,14-14-0
สอบปลายภาค:
  P2 อังคาร12:50-16:109.13.10(คี่)009C30291X    
ภาษาไทย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ.ดร.วุธยา สืบเทพ
นางสาวกนกกาญจน์ วรสีหะ
สำรองให้:ภาษาไทย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,29-27-2
สอบปลายภาค:
  P3 จันทร์12:50-16:109.14.05(คู่)009C28271X    
ภาษาไทย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,อาจารย์: นางสาวกนกกาญจน์ วรสีหะ
ผศ.ดร.วุธยา สืบเทพ
สำรองให้:ภาษาไทย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,28-26-2
สอบปลายภาค:
  P4 พฤหัสบดี08:40-12:0027.04.15(คี่)029C26251X    
จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,อาจารย์: นางสาวกนกกาญจน์ วรสีหะ
ผศ.ดร.วุธยา สืบเทพ
สำรองให้:จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,26-25-1
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
วาทการสำหรับครูสืบค้น วิเคราะห์การประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิดทฤษฎีทาง การสอนสู่การฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน หลักภาษา วรรณคดีวรรณกรรม

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123