414207-62ระบบการจัดการฐานข้อมูล
Database Management System
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาองค์ประกอบ และสถาปัตยกรรมระบบฐานข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การสร้างแบบจำลองความสัมพันธ์ของข้อมูล พีชคณิตเชิงสัมพันธ์ ความขึ้นแก่กันของข้อมูล และการทำให้เป็นบรรทัดฐาน พจนานุกรมข้อมูล  ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง บูรณภาพของข้อมูล กรณีศึกษาการออกแบบระบบการจัดการฐานข้อมูลขนาดเล็ก (สมรรถนะ 6.1-6.4)
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พฤหัสบดี08:00-12:0032.05.06**044C30291X    
คอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,อาจารย์: ดร. อภัสรา ไชยจิตร์
สำรองให้:คอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,30-29-1
สอบปลายภาค: 24 เม.ย. 2567 เวลา 09:00 - 11:00
คอมพิวเตอร์ศึกษา [621210004] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 2 หมู่ 1 ห้องสอบ 27.04.13**
  P2 จันทร์08:00-12:0027.03.03**029C29281X    
คอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,อาจารย์: ดร. อภัสรา ไชยจิตร์
สำรองให้:คอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,29-28-1
สอบปลายภาค: 24 เม.ย. 2567 เวลา 09:00 - 11:00
คอมพิวเตอร์ศึกษา [621210004] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 2 หมู่ 2 ห้องสอบ 27.04.15**
คำอธิบายรายวิชา
องค์ประกอบ และสถาปัตยกรรมระบบฐานข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การสร้างแบบจำลองความสัมพันธ์ของข้อมูล พีชคณิตเชิงสัมพันธ์ ความขึ้นแก่กันของข้อมูล และการทำให้เป็นบรรทัดฐาน พจนานุกรมข้อมูล
ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง บูรณภาพของข้อมูล กรณีศึกษาการออกแบบระบบการจัดการฐานข้อมูลขนาดเล็ก (สมรรถนะ 6.1-6.4)
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123